diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
d
dì di
( s. )hermano menor
e
ér zi
( s. )hijo
f
fù mǔ
( s. )padres / padre y madre
g
gē ge
( s. )hermano mayor
gū fù
( s. )tío / marido de la hermana del padre
h
hái zǐ
( s. )1. niño
2. hijo
j
jì mǔ
( s. )madrastra
jiā tíng
( s. )familiap / hogar
l
lǎo lao
( s. )abuela materna
lǎo pó
( s. )mujer / esposa
m
mèi mei
( s. )hermana menor
mǔ qīn
( s. )madre
n
nǎi nāi
( s. )abuela
nǚ 'ér
( s. )hija
婿nǚ xù
( s. )yerno
p
pèi 'ǒu
( s. )cónyuge / consorte
q
qī zi
( s. )esposa
qīn qī
( s. )pariente / parentesco
s
shì dài
( s. )generación
shuāng bāo tāi
( s. )gemelos / mellizos
sūn nǚ
( s. )nieta
t
táng xiōng dì
( s. )primos por parte del padre
w
wài shēng
( s. )sobrino / hijo de hermana
wài shēng nǚ
( s. )sobrina / hija de hermana
x
xiōng dì
( s. )1. hermanos
2. hermano menor
3. fraternal / hermano
y
yé ye
( s. )abuelo
yù fù
( s. )suegro
yuè mǔ
( s. )suegra
z
zhàng fū
( s. )esposo / marido
zǔ fù
( s. )abuelo
zǔ mǔ
( s. )abuela
Anterior
Servicios Médicos
Siguiente
Dentista
 
Mapa del sitio

Page served in 0.024s