diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
Pinyin Wade-Giles
Ba   Pa
Bai   Pai
Ban   Pan
Bang  Pang
Bao   Pao
Bei   Pei
Ben   Pen
Beng  Peng
Bi   Pi
Bian  Pien
Biao  Piao
Bie   Pieh
Bin   Pin
Bing  Ping
Bo   Po
Bu   Pu
Pinyin Wade-Giles

Ca   Ts'a
Cai   Ts'ai
Can   Ts'an
Cang  Ts'ang
Cao   Ts'ao
Ce   Ts'e
Cen   Ts'en
Ceng  Ts'eng
Cha   Ch'a
Chai  Ch'ai
Chan  Ch'an
Chang  Ch'ang
Chao  Ch'ao
Che   Ch'e
Chen  Ch'en
Cheng  Ch'eng
Chi   Ch'ih
Chong  Ch'ung
Chou  Ch'ou
Chu   Ch'u
Chuai  Ch'uai
Chuan  Ch'uan
Chuang Ch'uang
Chui  Ch'ui
Chun  Ch'un
Chuo  Ch'o
Ci   Tz'u
Cong  Ts'ung
Cou   Ts'ou
Cu   Ts'u
Cuan  Ts'uan
Cui   Ts'ui
Cun   Ts'un
Cuo   Ts'o
Pinyin Wade-Giles

Da   Ta
Dai   Tai
Dan   Tan
Dang  Tang
Dao   Tao
De   Te
Dei   Tei
Deng  Teng
Di   Ti
Dian  Tien
Diao  Tiao
Die   Tieh
Ding  Ting
Diu   Tiu
Dong  Tung
Dou   Tou
Du   Tu
Duan  Tuan
Dui   Tui
Dun   Tun
Duo   To

Pinyin Wade-Giles

E    E
Ei   Ei
En   En
Er   Erh
Pinyin Wade-Giles

Fa   Fa
Fan   Fan
Fang  Fang
Fei   Fei
Fen   Fen
Feng  Feng
Fo   Fo
Fou   Fou
Fu   Fu
Pinyin Wade-Giles

Ga   Ka
Gai   Kai
Gan   Kan
Gang  Kang
Gao   Kao
Ge   Ke
Gei   Kei
Gen   Ken
Geng  Keng
Gong  Kung
Gou   Kou
Gu   Ku
Gua   Kua
Guai  Kuai
Guan  Kuan
Guang  Kuang
Gui   Kuei
Gun   Kun
Guo   Kuo

Pinyin Wade-Giles

Ha   Ha
Hai   Hai
Han   Han
Hang  Hang
Hao   Hao
He   He
Hei   Hei
Hen   Hen
Heng  Heng
Hong  Hung
Hou   Hou
Hu   Hu
Hua   Hua
Huai  Huai
Huan  Huan
Huang  Huang
Hui   Hui
Hun   Hun
Huo   Huo
Pinyin Wade-Giles

Ji   Chi
Jia   Chia
Jian  Chien
Jiang  Chiang
Jiao  Chiao
Jie   Chieh
Jin   Chin
Jing  Ching
Jiong  Chiung
Jiu   Chiu
Ju   Chü
Juan  Chüan
Jue   Chüeh
Jun   Chün
Pinyin Wade-Giles

Ka   K'a
Kai   K'ai
Kan   K'an
Kang  K'ang
Kao   K'ao
Ke   K'e
Ken   K'en
Keng  K'eng
Kong  K'ung
Kou   K'ou
Ku   K'u
Kua   K'ua
Kuai  K'uai
Kuan  K'uan
Kuang  K'uang
Kui   K'uei
Kun   K'un
Kuo   K'uo

Pinyin Wade-Giles

La   La
Lai   Lai
Lan   Lan
Lang  Lang
Lao   Lao
Le   Le
Lei   Lei
Leng  Leng
Li   Li
Lia   Lia
Lian  Lien
Liang  Liang
Liao  Liao
Lie   Lieh
Lin   Lin
Ling  Ling
Liu   Liu
Lo   Lo
Long  Lung
Lou   Lou
Lu   Lu
Lü   Lü
Luan  Luan
Lüe   Lüeh
Lun   Lun
Luo   Luo
Pinyin Wade-Giles

Ma   Ma
Mai   Mai
Man   Man
Mang  Mang
Mao   Mao
Me   Me
Mei   Mei
Men   Men
Meng  Meng
Mi   Mi
Mian  Mien
Miao  Miao
Mie   Mieh
Min   Min
Ming  Ming
Miu   Miu
Mo   Mo
Mou   Mou
Mu   Mu
Pinyin Wade-Giles

Na   Na
Nai   Nai
Nan   Nan
Nang  Nang
Nao   Nao
Ne   Ne
Nei   Nei
Nen   Nen
Neng  Neng
Ni   Ni
Nian  Nien
Niang  Niang
Niao  Niao
Nie   Nieh
Nin   Nin
Ning  Ning
Niu   Niu
Nong  Nung
Nou   Nou
Nu   Nu
Nü   Nü
Nuan  Nuan
Nüe   Nüeh
Nuo   No

Pinyin Wade-Giles

Ou   Ou
Pinyin Wade-Giles

Pa   P'a
Pai   P'ai
Pan   P'an
Pang  P'ang
Pao   P'ao
Pei   P'ei
Pen   P'en
Peng  P'eng
Pi   P'i
Pian  P'ien
Piao  P'iao
Pie   P'ieh
Pin   P'in
Ping  P'ing
Po   P'o
Pou   P'ou
Pu   P'u
Pinyin Wade-Giles

Qi   Ch'i
Qia   Ch'ia
Qian  Ch'ien
Qiang  Ch'iang
Qiao  Ch'iao
Qie   Ch'ieh
Qin   Ch'in
Qing  Ch'ing
Qiong  Ch'iung
Qiu   Ch'iu
Qu   Ch'ü
Quan  Ch'üan
Que   Ch'üeh
Qun   Ch'ün

Pinyin Wade-Giles

Ran   Jan
Rang  Jang
Rao   Jao
Re   Je
Ren   Jen
Reng  Jeng
Ri   Jih
Rong  Jung
Rou   Jou
Ru   Ju
Ruan  Juan
Rui   Jui
Run   Jun
Ruo   Jo
Pinyin Wade-Giles

Sa   Sa
Sai   Sai
San   San
Sang  Sang
Sao   Sao
Se   Se
Sen   Sen
Seng  Seng
Sha   Sha
Shai  Shai
Shan  Shan
Shang  Shang
Shao  Shao
She   She
Shei  Shei
Shen  Shen
Sheng  Sheng
Shi   Shih
Shou  Shou
Shu   Shu
Shua  Shua
Shuai  Shuai
Shuan  Shuan
Shuang Shuang
Shui  Shui
Shun  Shun
Shuo  Shuo
Si   Ssu
Song  Sung
Sou   Sou
Su   Su
Suan  Suan
Sui   Sui
Sun   Sun
Suo   So
Pinyin Wade-Giles

Ta   T'a
Tai   T'ai
Tan   T'an
Tang  T'ang
Tao   T'ao
Te   T'e
Teng  T'eng
Ti   T'i
Tian  T'ien
Tiao  T'iao
Tie   T'ieh
Ting  T'ing
Tong  T'ung
Tou   T'ou
Tu   T'u
Tuan  T'uan
Tui   T'ui
Tun   T'un
Tuo   T'o

Pinyin Wade-Giles

Wa   Wa
Wai   Wai
Wan   Wan
Wang  Wang
Wei   Wei
Wen   Wen
Weng  Weng
Wo   O
Wo   Wo
Wu   Wu
Pinyin Wade-Giles

Xi   Hsi
Xia   Hsia
Xian  Hsien
Xiang  Hsiang
Xiao  Hsiao
Xie   Hsieh
Xin   Hsin
Xing  Hsing
Xiong  Hsiung
Xiu   Hsiu
Xu   Hsü
Xuan  Hsüuan
Xue   Hsüueh
Xun   Hsün
Pinyin Wade-Giles

Ya   Ya
Yan   Yan
Yang  Yang
Yao   Yao
Ye   Yeh
Yi   I
Yin   Yin
Ying  Ying
Yong  Yung
You   Yu
Yu   Yü
Yuan  Yüan
Yue   Yüeh
Yun   Yün

Pinyin Wade-Giles

Za   Tsa
Zai   Tsai
Zan   Tsan
Zang  Tsang
Zao   Tsao
Ze   Tse
Zei   Tsei
Zen   Tsen
Zeng  Tseng
Zha   Cha
Zhai  Chai
Zhan  Chan
Zhang  Chang
Zhao  Chao
Zhe   Che
Zhei  Chei
Zhen  Chen
Zheng  Cheng
Zhi   Chih
Zhong  Chung
Zhou  Chou
Zhu   Chu
Zhua  Chua
Zhuai  Chuai
Zhuan  Chuan
Zhuang Chuang
Zhui  Chui
Zhun  Chun
Zhuo  Cho
Zi   Tzu
Zong  Tsung
Zou   Tsou
Zu   Tsu
Zuan  Tsuan
Zui   Tsui
Zun   Tsun
Zuo   Tso
  
 
Mapa del sitio

Page served in 0.013s