diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
Lista de nombres españoles con traducción china
Clique sobre el nombre para obtener la caligrafía.
A
Abel 阿贝尔 (Ā bèi ěr)
Abelardo 阿维拉多 (Ā wéi lā duō)
Abian 阿维安 (Ā wéi ān)
Abraham 亚伯拉罕 (Yà bó lā hǎn)
Absalón 阿夫萨隆 (Ā fū sà lóng)
Acedo 阿塞多 (Ā sài duō)
Acero 阿塞罗 (Ā sài luó)
Acevedo 阿塞维多 (Ā sài wéi duō)
Acher 阿切尔 (Ā qiēr)
Adaberto 阿达尔维托 (Ā dá rwéi tuō)
Adaluz 阿达鲁斯 (Ā dá lǔ sī)
Adán 阿丹 (Ā dān)
Adara 阿达拉 (Ā dá lā)
Adelardo 阿德拉多 (Ā dé lā duō)
Adolf 阿道夫 (Ā dào fū)
Adolfo 阿道弗 (Ā dào fú)
Adrian 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Adriano 阿德里亚诺 (Ā dé lǐ yà nuò)
Agapito 阿加皮托 (Ā jiā pí tuō)
Agatón 阿加顿 (Ā jiā dùn)
Agustín 阿古斯丁 (Ā gǔ sī dīng)
Aitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)
Alaitz 阿莱池 (Ā lái chí)
Álamo 阿拉莫 (Ā lā mò)
Albert 阿尔贝 (Ā ěr bèi)
Alberto 阿尔维托 (Ā rwéi tuō)
Alcida 阿尔希达 (Ā ěr xī dá)
Alcides 阿尔西德斯 (Ā rxī dé sī)
Aldo 阿尔多 (Ā rduō)
Alejandro 亚历杭德罗 (Yà lì háng dé luó)
Alejo 阿莱霍 (Ā lái huò)
Alex 阿列克斯 (Ā liè kè sī)
Alex 阿雷克斯 (Ā léi kè sī)
Alexis 阿列克西 (Ā liè kè xī)
Alfonso 阿方索 (Ā fāng suǒ)
Alfredo 阿尔弗雷多 (Ā rfú léi duō)
Alonso 阿隆索 (Ā lóng suǒ)
Alvaro 阿尔瓦洛 (Ā ěr wǎ luò)
Amadeo 阿马德奥 (Ā mǎ dé ào)
Amado 阿马多 (Ā mǎ duō)
Amador 阿马多尔 (Ā mǎ duō r)
Amancio 阿曼西奥 (Ā màn xī ào)
Ambrosio 安布罗西奥 (Ān bù luó xī ào)
Américo 阿梅里科 (Ā méi lǐ kē)
Amilcar 阿米尔卡 (Ā mǐ rkǎ)
Anastasio 安纳斯塔西奥 (Ān nà sī tǎ xī ào)
Andrés 安德烈斯 (Ān dé liè sī)
Ángel 安赫尔 (Ān hèr)
Angelo 安吉洛 (Ān jí luò)
Aníbal 阿尼瓦尔 (Ā ní wǎ r)
Aniceto 阿尼塞托 (Ā ní sài tuō)
Anselmo 安塞尔莫 (Ān sài rmò)
Antígono 安蒂戈诺 (Ān dì gē nuò)
Anto 安托 (Ān tuō)
Antonio 安东尼奥 (Ān dōng ní ào)
António 安东尼奥 (Ān dōng ní ào)
Apolinario 阿波利纳里奥 (Ā bō lì nà lǐ ào)
Apolodoro 阿波洛多罗 (Ā bō luò duō luó)
Apolonio 阿波洛尼奥 (Ā bō luò ní ào)
Aquiles 阿基莱斯 (Ā jī lái sī)
Aquilino 阿基利诺 (Ā jī lì nuò)
Arcadio 阿卡迪奥 (Ā kǎ dí ào)
Ariel 亚列 (Yà liè)
Aristóbolo 阿里斯托沃夫 (Ā lǐ sī tuō wò fū)
Aristófanes 阿里斯托法内斯 (Ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī)
Armando 阿曼多 (Ā màn duō)
Arnaldo 阿纳尔多 (Ā nà rduō)
Arnau 阿尔瑙 (Ā ěr nǎo)
Arriano 阿里亚诺 (Ā lǐ yà nuò)
Arsenio 阿赛尼奥 (Ā sài ní ào)
Arturo 阿图罗 (Ā tú luó)
Asier 阿西尔 (Ā xī ěr)
Atila 阿蒂拉 (Ā dì lā)
Augusto 奥古斯托 (Aò gǔ sī tuō)
Aureliano 奥雷利亚诺 (Aò léi lì yà nuò)
Aurelio 奥雷利奥 (Aò léi lì ào)
Axel 阿克瑟尔 (Ā kè sè ěr)
B
Balbino 巴尔维诺 (Bā rwéi nuò)
Baldomero 巴尔多梅罗 (Bā rduō méi luó)
Baltasar 巴尔塔萨 (Bā rtǎ sà)
Bartolomé 巴托洛梅 (Bā tuō luò méi)
Basilio 巴西略 (Bā xī lüè)
Batres 巴特雷斯 (Bā tè léi sī)
Bautista 包蒂斯塔 (Bāo dì sī tǎ)
Belisario 贝利萨里奥 (Bèi lì sà lǐ ào)
Beltrán 贝尔特兰 (Bèi rtè lán)
Benavente 贝纳文特 (Bèi nà wén tè)
Benavides 贝纳维德斯 (Bèi nà wéi dé sī)
Benedicto 贝内迪克托 (Bèi nèi dí kè tuō)
Benigno 贝尼尼奥 (Bèi ní ní ào)
Benito 贝尼托 (Bèi ní tuō)
Benjamin 本沙明 (Běn shā míng)
Benjamin 本杰明 (Běn jié míng)
Berenguer 贝伦克尔 (Bèi lún kèr)
Bermudo 贝尔穆多 (Bèi rmù duō)
Bernabé 贝尔纳维 (Bèi rnà wéi)
Bernaldo 贝纳尔多 (Bèi nà rduō)
Bernardino 贝纳迪诺 (Bèi nà dí nuò)
Bernardo 贝尔纳多 (Bèi rnà duō)
Blas 布拉斯 (Bù lā sī)
Bonifacio 博尼法西奥 (Bó ní fǎ xī ào)
Boris 鲍里斯 (Bào lǐ sī)
Borja 博尔哈 (Bó rhā)
Braulio 布劳略 (Bù láo lüè)
Bruno 布鲁诺 (Bù lǔ nuò)
Buenaventura 布埃斯文图拉 (Bù āi sī wén tú lā)
C
Caleb 卡雷布 (Kǎ léi bù)
Calixto 卡利斯托 (Kǎ lì sī tuō)
Calvino 卡尔维诺 (Kǎ rwéi nuò)
Cameron 卡梅隆 (Kǎ méi lóng)
Camilo 卡米洛 (Kǎ mǐ luò)
Cándido 坎迪多 (Kǎn dí duō)
Carles 卡雷斯 (Kǎ léi sī)
Carlo 卡洛 (Kǎ luò)
Carlos 卡洛斯 (Kǎ luò sī)
Carmelo 卡梅罗 (Kǎ méi luó)
Casiano 卡西亚诺 (Kǎ xī yà nuò)
Casimiro 卡西米罗 (Kǎ xī mǐ luó)
Casio 卡西奥 (Kǎ xī ào)
Caso 卡索 (Kǎ suǒ)
Catón 卡顿 (Kǎ dùn)
Cayetano 卡耶塔诺 (Kǎ yē tǎ nuò)
Cecilio 塞西利奥 (Sāi xī lì ào)
Ceferino 塞费里诺 (Sài fèi lǐ nuò)
Celdán 塞尔丹 (Sài rdān)
Celestino 塞莱斯蒂诺 (Sāi lái sī dì nuò)
Celso 塞尔索 (Sài rsuǒ)
Cervantes 塞万提斯 (Sāi wàn dī sī)
Cesar 西泽 (Xī zé)
César 塞萨尔 (Sāi sà ěr)
Cesáreo 塞萨雷奥 (Sài sà léi ào)
Chema 切玛 (Qiē mǎ)
Chicho 池稠 (Chí chóu)
Chico 奇科 (Qí kē)
Chucho 丘乔 (Qiū qiáo)
Cicerón 西塞龙 (Xī sài lóng)
Cid 熙德 (Xī dé)
Cipriano 西普里亚诺 (Xī pǔ lǐ yà nuò)
Cirilo 西里洛 (Xī lǐ luò)
Ciro 西罗 (Xī luó)
Claudio 克劳迪噢 (Kè láo dí ō)
Clotario 克洛塔里奥 (Kè luò tǎ lǐ ào)
Conchi 孔奇 (Kǒng qí)
Conrado 孔拉多 (Kǒng lā duō)
Constancio 康斯坦西奥 (Kāng sī tǎn xī ào)
Constantino 康斯坦丁诺 (Kāng sī tǎn dīng nuò)
Cornelio 科尔内略 (Kēr nèi lüè)
Cosme 科斯梅 (Kē sī méi)
Crispín 克里斯平 (Kè lǐ sī píng)
Cristhian 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Cristian 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Cristiano 克里斯蒂亚诺 (Kè lǐ sī dì yà nuò)
Cristino 克里斯蒂诺 (Kè lǐ sī dì nuò)
Cristo 克里斯托 (Kè lǐ sī tuō)
Cristóbal 克里斯托瓦尔 (Kè lǐ sī tuō wǎ r)
Cruz 克鲁斯 (Kè lǔ sī)
D
Damaso 达马索 (Dá mǎ suǒ)
Damian 达米安 (Dá mǐ ān)
Daniel 丹尼尔 (Dān ní ěr)
Danilo 达尼洛 (Dá ní luò)
Darío 达里奥 (Dá lǐ ào)
David 大卫 (Dà wèi)
Decio 德乔 (Dé qiáo)
Delfino 德尔菲诺 (Dér fēi nuò)
Demetrio 德梅特里奥 (Dé méi tè lǐ ào)
Demian 德米安 (Dé mǐ ān)
Demóstenes 德莫斯特内斯 (Dé mò sī tè nèi sī)
Desiderio 德西德里奥 (Dé xī dé lǐ ào)
Diego 迭戈 (Dié gē)
Dinio 迪尼噢 (Dí ní ō)
Díogenes 迪奥赫内斯 (Dí ào hè nèi sī)
Díomedes 迪奥梅德斯 (Dí ào méi dé sī)
Dionisio 迪奥尼西奥 (Dí ào ní xī ào)
Domiciano 多米西亚诺 (Duō mǐ xī yà nuò)
Domingo 多明戈 (Duō míng gē)
Don (Táng)
Donato 多纳托 (Duō nà tuō)
E
Edgar 埃德加 (Aī dé jiā)
Edgardo 埃德加多 (Aī dé jiā duō)
Edilberto 埃迪尔韦托 (Aī dí rwéi tuō)
Edmundo 埃德孟多 (Aī dé mèng duō)
Eduardo 埃德华多 (Aī dé huá duō)
Edwin 埃德温 (Aī dé wēn)
Efrain 埃弗拉因 (Aī fú lā yīn)
Eladio 埃拉迪奥 (Aī lā dí ào)
Eleuterio 埃莱乌特里奥 (Aī lái wū tè lǐ ào)
Elias 埃利亚斯 (Aī lì yà sī)
Eliseo 埃利塞噢 (Aī lì sāi ō)
Eloy 埃洛伊 (Aī luò yī)
Elson 埃尔孙 (Aī ěr sūn)
Elvis 埃尔维斯 (Aī ěr wéi sī)
Emanuel 埃曼努埃尔 (Aī màn nǔ āi ěr)
Emeterio 埃梅特里奥 (Aī méi tè lǐ ào)
Emiliano 埃米利亚诺 (Aī mǐ lì yà nuò)
Emilio 埃米莉噢 (Aī mǐ lì ō)
Emilse 埃米尔斯 (Aī mǐ ěr sī)
Eneritz 埃内利特 (Aī nèi lì tè)
Enrico 恩里科 (Ēn lǐ kē)
Enrique 恩里克 (Ēn lǐ kè)
Enriqueta 恩里克塔 (Ēn lǐ kè tǎ)
Erick 埃里克 (Aī lǐ kè)
Ernesto 埃内斯托 (Aī nèi sī tuō)
Estanislao 埃斯塔尼斯劳 (Aī sī tǎ ní sī láo)
Esteban 埃斯特班 (Aī sī tè bān)
Estefan (Aī sī tè fāng)
Estefano 埃斯特法诺 (Aī sī tè fǎ nuò)
Esteve 埃斯特韦 (Aī sī tè wéi)
Euclides 欧克利德斯 (Oū kè lì dé sī)
Eufemio 欧费米奥 (Oū fèi mǐ ào)
Eufrasio 欧弗拉西奥 (Oū fú lā xī ào)
Eugenio 欧亨尼奥 (Oū hēng ní ào)
Eulogio 欧洛希奥 (Oū luò xī ào)
Eusebio 欧塞维奥 (Oū sài wéi ào)
Eustaquio 欧斯塔基奥 (Oū sī tǎ jī ào)
Eutimio 欧蒂米奥 (Oū dì mǐ ào)
Evaristo 埃瓦里斯托 (Aī wǎ lǐ sī tuō)
Ezequiel 埃塞基耶尔 (Aī sài jī yēr)
F
Fabián 法维安 (Fǎ wéi ān)
Fabio 法比奥 (Fǎ bǐ ào)
Fabriciano 法夫里西亚诺 (Fǎ fū lǐ xī yà nuò)
Facundo 法昆多 (Fǎ kūn duō)
Faustino 福斯蒂诺 (Fú sī dì nuò)
Fausto 福斯托 (Fú sī tuō)
Favio 法维哦 (Fǎ wéi ó)
Federico 费德里科 (Fèi dé lǐ kē)
Fedro 费德罗 (Fèi dé luó)
Feliciano 费利西亚诺 (Fèi lì xī yà nuò)
Felicísimo 费利西西莫 (Fèi lì xī xī mò)
Felipe 费利佩 (Fèi lì pèi)
Felix 费利克斯 (Fèi lì kè sī)
Feliz 费利茨 (Fèi lì cí)
Fermín 费尔明 (Fèi rmíng)
Fernán 费尔南 (Fèi rnán)
Fernand 费尔囊 (Fèi ěr náng)
Fernando 费尔南多 (Fèi ěr nán duō)
Ferran 费兰 (Fèi lán)
Fidel 菲德尔 (Fēi dér)
Filemón 菲莱蒙 (Fēi lái méng)
Filiberto 菲利维托 (Fēi lì wéi tuō)
Filipe 菲利佩 (Fēi lì pèi)
Filippo 菲利波 (Fēi lì bō)
Flaviano 弗拉维亚诺 (Fú lā wéi yà nuò)
Flavio 弗拉维奥 (Fú lā wéi ào)
Florencio 弗洛伦西奥 (Fú luò lún xī ào)
Florentino 弗洛伦蒂诺 (Fú luò lún dì nuò)
Fortunato 福尔图纳托 (Fú rtú nà tuō)
Francisco 弗朗西斯科 (Fú lǎng xī sī kē)
Freddy 弗雷迪 (Fú léi dí)
Fredi 弗雷蒂 (Fú léi dì)
Froila 弗罗伊拉 (Fú luó yī lā)
Froilan 弗罗伊兰 (Fú luó yī lán)
Fructuoso 弗鲁克托索 (Fú lǔ kè tuō suǒ)
Fulgencio 富尔亨西奥 (Fù rhēng xī ào)
G
Gabino 加维诺 (Jiā wéi nuò)
Gabriel 加布里埃尔 (Jiā bù lǐ āi er)
Gaizka 盖兹卡 (Gài zī kǎ)
Galeno 加莱诺 (Jiā lái nuò)
Galo 加洛 (Jiā luò)
Garcia 加西亚 (Jiā xī yà)
Gaspar 加斯帕尔 (Jiā sī pà r)
Gaston 卡斯桐 (Kǎ sī tóng)
Gaudencio 高登西奥 (Gāo dēng xī ào)
Geminiano 赫米尼亚诺 (Hè mǐ ní yà nuò)
Geofredo 赫奥弗雷多 (Hè ào fú léi duō)
Gerardo 赫拉尔多 (Hè lā rduō)
Germán 赫尔曼 (Hèr màn)
Gerónimo 赫罗尼莫 (Hè luó ní mò)
Gerson 盖尔孙 (Gài ěr sūn)
Gervasio 赫瓦西奥 (Hè wǎ xī ào)
Gil 希尔 (Xī r)
Gilberto 吉尔贝托 (Jí ěr bèi tuō)
Ginés 希内斯 (Xī nèi sī)
Giorgio 希奥尔希奥 (Xī ào rxī ào)
Giovanni 乔瓦尼 (Qiáo wǎ ní)
Godofredo 戈多弗雷多 (Gē duō fú léi duō)
Gomes 戈麦斯 (Gē mài sī)
Gómez 戈梅斯 (Gē méi sī)
Gonzalo 贡萨罗 (Gòng sà luó)
Gorka 戈尔卡 (Gēr kǎ)
Gracia 格拉西亚 (Gé lā xī yà)
Graciano 格拉西亚诺 (Gé lā xī yà nuò)
Graco 格拉科 (Gé lā kē)
Gregorio 格雷戈里奥 (Gé léi gē lǐ ào)
Gualterio 瓜尔特里奥 (Guā rtè lǐ ào)
Guido 吉多 (Jí duō)
Guillermo 吉列尔莫 (Jí lièr mò)
Gumersindo 古梅辛多 (Gǔ méi xīn duō)
Gustavo 古斯塔沃 (Gǔ sī tǎ wò)
H
Hector 赫克托 (Hè kè tuō)
Heriberto 埃里韦托 (Aī lǐ wéi tuō)
Hernan 埃尔南 (Aī rnán)
Horacio 奥拉希奥 (Aò lā xī ào)
I
Ian 伊恩 (Yī ēn)
Ignacio 伊格纳西奥 (Yī gé nà xī ào)
Ildefonso 伊尔德丰索 (Yī rdé fēng suǒ)
Imanol 伊马诺 (Yī mǎ nuò)
Iñaki 因亚吉 (Yīn yà jí)
Indalecio 因达莱西奥 (Yīn dá lái xī ào)
Inocencio 伊诺森西奥 (Yī nuò sēn xī ào)
Inocente 伊诺森特 (Yī nuò sēn tè)
Ireneo 伊雷内奥 (Yī léi nèi ào)
Irigoyen 伊里戈延 (Yī lǐ gē yán)
Isaac 艾萨克 (Aì sà kè)
Isaac 伊萨克 (Yī sà kè)
Isaías 伊萨亚斯 (Yī sà yà sī)
Isidoro 伊西多罗 (Yī xī duō luó)
Isidro 伊西德罗 (Yī xī dé luó)
Ismael 意斯梅尔 (Yì sī méi r)
Israel 伊斯雷尔 (Yī sī léi r)
Ítalo 意大罗 (Yì dà luó)
Itzcóatl 依瓷克 (Yī cí kè)
Ivan 伊万 (Yī wàn)
J
Jacinto 哈辛托 (Hā xīn tuō)
Jacobo 哈科沃 (Hā kē wò)
Jaime 海梅 (Hǎi méi)
Jânio 贾尼奥 (Jiǎ ní ào)
Jaume 豪梅 (Háo méi)
Javi 哈韦 (Hā wéi)
Javier 哈韦尔 (Hā wéi r)
Jerónimo 赫罗尼莫 (Hè luó ní mò)
Jésus 耶稣 (Yē sū)
Jesus 耶稣 (Yē sū)
Joao 若奥 (Ruò ào)
Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn)
Joaquín 华金 (Huá jīn)
Jocelyn 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Joel 乔尔 (Qiáo ěr)
Johan 约翰 (Yuē hàn)
Jonas 乔纳斯 (Qiáo nà sī)
Jonathan 乔纳森 (Qiáo nà sēn)
Jonathan 乔纳唐 (Qiáo nà táng)
Jordi 霍尔蒂 (Huò rdì)
Jorge 豪尔赫 (Háo rhè)
José 若瑟 (Ruò sè)
Josué 霍苏埃 (Huò sū āi)
Juan 胡安 (Hú ān)
Juanito 胡安尼托 (Hú ān ní tuō)
Juarez 儒亚雷斯 (Rú yà léi sī)
Julian 朱利安 (Zhū lì ān)
Juliano 胡利亚诺 (Hú lì yà nuò)
Junior 朱尼奥尔 (Zhū ní ào ěr)
Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 (Hú sī dì ní yà nuò)
Justino 胡斯蒂诺 (Hú sī dì nuò)
Justo 胡斯托 (Hú sī tuō)
Juvencio 胡文西奥 (Hú wén xī ào)
K
Kata 卡塔 (Kǎ tǎ)
Ken (Kěn)
Kevin 凯文 (Kǎi wén)
Kiko 奇科 (Qí kē)
Kurt 库尔特 (Kù ěr té)
L
Lautaro 劳塔罗 (Láo tǎ luó)
Lazaro 拉萨罗 (Lā sà luó)
Leandro 莱昂德罗 (Lái áng dē luō)
Lenin 列宁 (Liè níng)
Léon 莱昂 (Lái áng)
Leonardo 莱昂纳多 (Lái áng nà duō)
Leopoldo 莱奥波尔多 (Lái ào bō rduō)
Libardo 利巴尔多 (Lì bā ěr duō)
Lilian 利利昂 (Lì lì áng)
Llorenç 罗雷 (Luó léi)
Lorenzo 劳伦佐 (Láo lún zuǒ)
Loreto 洛雷托 (Luò léi tuō)
Luca 卢卡 (Lú kǎ)
Lucas 卢卡 (Lú kǎ)
Lucas 卢卡斯 (Lú kǎ sī)
Luciano 卢西亚诺 (Lú xī yà nuò)
Luis 路易斯 (Lù yì sī)
Luisja 路易夏 (Lù yì xià)
Luna 璐娜 (Lù nà)
M
Manel 马内 (Mǎ nèi)
Manuel 曼努埃尔 (Màn nǔ āi ěr)
Marc 马克 (Mǎ kè)
Marcelo 马塞洛 (Mǎ sāi luò)
Marco 马尔寇 (Mǎ ěr kòu)
Marcos 马科斯 (Mǎ kē sī)
Mariano 玛丽亚诺 (Mǎ lì yà nuò)
Maricielo 马里谢罗 (Mǎ lǐ xiè luó)
Mario 马里奥 (Mǎ lǐ ào)
Martin 马丁 (Mǎ dīng)
Martinez 马丁内兹 (Mǎ dīng nèi zī)
Matéo 马特欧 (Mǎ tè ōu)
Matias 马蒂亚斯 (Mǎ dì yà sī)
Mauricio 毛里西噢 (Máo lǐ xī ō)
Mauro 茂罗 (Mào luó)
Maxi 马克西 (Mǎ kè xī)
Maximiliano 马西米利亚诺 (Mǎ xī mǐ lì yà nuò)
Miguel 米高 (Mǐ gāo)
Mijal 米哈尔 (Mǐ hā ěr)
Mijer 米捷尔 (Mǐ jié ěr)
Miki 米吉 (Mǐ jí)
Millán 米兰 (Mǐ lán)
Miren 米廉 (Mǐ lián)
Modesto 莫德斯托 (Mò dé sī tuō)
Moisés 莫伊塞斯 (Mò yī sāi sī)
Morais 莫莱斯 (Mò lái sī)
N
Nacho 纳稠 (Nà chóu)
Nahuel 纳乌艾 (Nà wū ài)
Narciso 纳西索 (Nà xī suǒ)
Naredo 纳雷多 (Nà léi duō)
Nelson 尼尔森 (Ní ěr sēn)
Nestor 内斯特 (Nèi sī tè)
Nicolas 尼克拉 (Ní kè lā)
Nicolas 尼古拉斯 (Ní gǔ lā sī)
Nivel 尼维 (Ní wéi)
Noa 诺阿 (Nuò ā)
Norberto 诺韦尔托 (Nuò wéi rtuō)
Nuno 努诺 (Nǔ nuò)
O
Obdulio 奥夫杜略 (Aò fū dù lüè)
Octaviano 奥克塔维亚诺 (Aò kè tǎ wéi yà nuò)
Octavio 奥克塔维奥 (Aò kè tǎ wéi ào)
Odón 奥东 (Aò dōng)
Olegario 奥莱加里奥 (Aò lái jiā lǐ ào)
Oliverio 奥利维里奥 (Aò lì wéi lǐ ào)
Omar 奥马尔 (Aò mǎ ěr)
Onésimo 奥内希莫 (Aò nèi xī mò)
Onofre 奥诺弗雷 (Aò nuò fú léi)
Oriol 奥里奥尔 (Aò lǐ ào r)
Orlando 奥兰多 (Aò lán duō)
Oscar 奥斯卡 (Aò sī kǎ)
Osmundo 奥斯孟多 (Aò sī mèng duō)
Osvaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)
Oswaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)
Ovidio 奥维迪奥 (Aò wéi dí ào)
P
Pablo 帕布罗 (Pà bù luō)
Paco 帕克 (Pà kè)
Pajares 帕亚雷斯 (Pà yà léi sī)
Patxi 帕池 (Pà chí)
Pau 帕务 (Pà wù)
Paulo 保罗 (Bǎo luó)
Pedro 佩德罗 (Pèi dé luō)
Pelayo 佩拉尤 (Pèi lā yóu)
Pepe 佩佩 (Pèi pèi)
Pia 皮亚 (Pí yà)
Pinxi 萍西 (Píng xī)
Pol 波尔 (Bō r)
Ponce 庞塞 (Páng sāi)
Prez 普雷兹 (Pǔ léi zī)
R
Rafa 拉福 (Lā fú)
Rafael 拉斐尔 (Lā fēi ěr)
Ramiro 拉米罗 (Lā mǐ luó)
Ramon 拉蒙 (Lā mēng)
Ramon 哈蒙 (Hā mēng)
Raul 劳尔 (Láo r)
Reinaldo 雷纳尔多 (Léi nà rduō)
Remigio 雷米希噢 (Léi mǐ xī ō)
Renato 雷纳托 (Léi nà tuō)
Renzo 伦索 (Lún suǒ)
Ricardo 里卡多 (Lǐ kǎ duō)
Rigoberto 里戈韦托 (Lǐ gē wéi tuō)
Roberto 罗伯托 (Luō bó tuō)
Robledo 罗布雷多 (Luó bù léi duō)
Rodolfo 鲁道夫 (Lǔ dào fū)
Rodrigo 罗德里戈 (Luó dé lǐ gē)
Rodriguez 罗德里格斯 (Luó dé lǐ gé sī)
Rogelio 罗赫里噢 (Luó hè lǐ ō)
Roger 罗杰 (Luó jié)
Roman 罗曼 (Luō màn)
Rosendo 罗森多 (Luó sēn duō)
Rosimar 罗茜玛尔 (Luó xī mǎ ěr)
Ruben 鲁本 (Lǔ běn)
Rubén 鲁本 (Lǔ běn)
Rufo 鲁福 (Lǔ fú)
Ruiman 鲁伊曼 (Lǔ yī màn)
S
Salinas 萨利纳斯 (Sà lì nà sī)
Salva 萨尔瓦 (Sà rwǎ)
Salvador 萨尔瓦多 (Sà ěr wǎ duō)
Samuel 萨谬尔 (Sà mù er)
Santiago 圣地亚哥 (Shèng dì yà gē)
Santos 桑托斯 (Sāng tuō sī)
Saúl 索尔 (Suǒ ěr)
Sebastian 赛巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)
Serafin 塞拉芬 (Sāi lā fēn)
Sergio 塞尔吉奥 (Sāi ěr jí ào)
Silvio 西尔维奥 (Xī ěr wéi ào)
Simon 西蒙 (Xī mēng)
T
Tácito 塔西托 (Tǎ xī tuō)
Tadeo 塔德奥 (Tǎ dé ào)
Telémaco 特莱马科 (Tè lái mǎ kē)
Telésforo 特莱斯福罗 (Tè lái sī fú luó)
Tello 特略 (Tè lüè)
Telmo 特尔莫 (Tèr mò)
Temístocles 特米斯托克莱斯 (Tè mǐ sī tuō kè lái sī)
Tenorio 特诺里奥 (Tè nuò lǐ ào)
Téo 泰欧 (Tài ōu)
Teodoro 特奥多罗 (Tè ào duō luó)
Teodosio 特奥多西奥 (Tè ào duō xī ào)
Teódulo 特奥杜洛 (Tè ào dù luò)
Teófilo 特奥菲洛 (Tè ào fēi luò)
Terencio 特伦西奥 (Tè lún xī ào)
Tertuliano 特图利亚诺 (Tè tú lì yà nuò)
Tiago 蒂亚戈 (Dì yà gē)
Tiburcio 蒂武西奥 (Dì wǔ xī ào)
Ticiano 蒂西亚诺 (Dì xī yà nuò)
Tico 蒂考 (Dì kǎo)
Timoteo 蒂莫特奥 (Dì mò tè ào)
Tirso 蒂尔索 (Dì rsuǒ)
Tito 蒂托 (Dì tuō)
Tobías 托维亚斯 (Tuō wéi yà sī)
Tolomeo 托洛梅奥 (Tuō luò méi ào)
Tomás 托马斯 (Tuō mǎ sī)
Toni 托尼 (Tuō nī)
Torcuato 托尔夸托 (Tuō rkuā tuō)
Toribio 托里维奥 (Tuō lǐ wéi ào)
Tristan 特里斯坦 (Tè lǐ sī tàn)
U
Ulises 乌利塞斯 (Wū lì sài sī)
Umberto 翁贝托 (Wēng bèi tuō)
Urbano 乌尔瓦诺 (Wū rwǎ nuò)
V
Valentin 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng)
Valeriano 巴莱里亚诺 (Bā lái lǐ yà nuò)
Velasco 贝拉斯科 (Bèi lā sī kē)
Ventura 本图拉 (Běn tú lā)
Venustiano 贝努斯蒂亚诺 (Bèi nǔ sī dì yà nuò)
Vianey 维亚内 (Wéi yà nèi)
Vicente 韦森特 (Wéi sēn té)
Victor 维克多 (Wéi kè duō)
Victorino 维多里诺 (Wéi duō lǐ nuò)
Vidal 比达尔 (Bǐ dá r)
Virgilio 比尔希略 (Bǐ rxī lüè)
Vizcaino 比斯凯诺 (Bǐ sī kǎi nuò)
Vladimiro 弗拉迪米罗 (Fú lā dí mǐ luó)
W
Waldo 瓦尔多 (Wǎ rduō)
Walter 沃尔特 (Wò ěr tè)
Walter 瓦勒特 (Wǎ lè tè)
Wenceslao 文策斯劳 (Wén cè sī láo)
Wilderg 威尔德格 (Wēi ěr dé gé)
Y
Yeray 耶赖 (Yē lài)
Z
Zacarías 萨卡里亚斯 (Sà kǎ lǐ yà sī)
Zan (Zán)
Zenón 塞农 (Sài nóng)
Zoroastro 索罗亚斯特罗 (Suǒ luó yà sī tè luó)
Zuñiga 苏尼戈 (Sū ní gē)
A
Abdón 阿夫东 (Ā fū dōng)
Listas de nombres


Caligrafía de su nombre
Cuando obtenga su nombre chino, puede ofrecerselo sobre una pintura tradicional china gracias a nuestro taller de artesanos.
Ejemplo : Elisenda 艾莉森达.

Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
 
Mapa del sitio

Page served in 0.072s