diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
S
Suzane 苏萨娜 (Sū sà nà)
Suzanna 苏珊娜 (Sū shān nà)
Suzanne 苏珊 (Sū shān)
Suzel 苏塞 (Sū sāi)
Suzette 苏塞特 (Sū sāi tè)
Suzie 苏西 (Sū xī)
Sven 斯文 (Sī wén)
Svenja 斯文亚 (Sī wén yà)
Svetlana 斯维特兰娜 (Sī wéi tè lán nà)
Swan 斯万 (Sī wàn)
Swann 斯万 (Sī wàn)
Swantje 算帖 (Suàn tiě)
Sweta 苏韦塔 (Sū wéi tǎ)
Swetha 苏维塔 (Sū wéi tǎ)
Sybelle 希贝 (Xī bèi)
Sybil 希碧乐 (Xī bì lè)
Sybilla 希碧拉 (Xī bì lā)
Syida 希达 (Xī dá)
Sylène 西莲 (Xī lián)
Sylke 希尔克 (Xī ěr kè)
Sylvain 西拉维 (Xī lā wéi)
Sylvaine 茜尔雯 (Xī ěr wén)
Sylvestre 西尔维斯特 (Xī ěr wéi sī tè)
Sylvette 西尔维特 (Xū ěr wéi tè)
Sylvia 西尔维娅 (Xī ěr wéi yà)
Sylviane 西尔维安 (Xī ěr wéi ān)
Sylvie 西尔维 (Xī ěr wéi)
Sylwester 西尔维斯特 (Xī ěr wéi sī tè)
Sylwia 茜尔维亚 (Xī ěr wéi yà)
Syrielle 茜莉艾 (Xī lì ài)
Szymon 西蒙 (Xī mēng)
T
Tabata 塔芭塔 (Tǎ bā tǎ)
Tabatha 塔芭塔 (Tǎ bā tǎ)
Tácito 塔西托 (Tǎ xī tuō)
Tadeo 塔德奥 (Tǎ dé ào)
Tadeu 塔德武 (Tǎ dé wǔ)
Taina 泰娜 (Tài nà)
Tainara 泰娜拉 (Tài nà lā)
Talal 塔拉尔 (Tǎ lā ěr)
Talec 大蕾克 (Dà lěi kè)
Talia 塔莉娅 (Tǎ lì yà)
Taline 塔林 (Tǎ lín)
Talita 塔丽塔 (Tǎ lì tǎ)
Talyanne 塔丽安 (Tǎ lì ān)
Tamara 塔玛拉 (Tǎ mǎ lā)
Tameka 达美卡 (Dá měi Kǎ)
Tami 达米 (Dá mǐ)
Tamirys 塔蜜莉斯 (Tǎ Mì lì sī)
Tammy 塔米 (Tǎ mǐ)
Tancrède 唐克雷德 (Táng kè léi dé)
Tanguy 唐吉 (Táng jí)
Tania 塔尼娅 (Tǎ ní yà)
Tânia 塔妮娅 (Tǎ nī yà)
Tanja 覃娅 (Tán yà)
Tansel 覃赛 (Tán sài)
Tanwir 覃维尔 (Tán wéi ěr)
Tanya 塔妮亚 (Tǎ nī yà)
Tao (Dào)
Tara 泰拉 (Tài lā)
Tarek 塔雷克 (Tǎ léi kè)
Tarik 塔里克 (Tǎ lǐ kè)
Tariq 塔里克 (Tǎ lǐ kè)
Tarnia 塔尔妮娅 (Tǎ ěr nī yà)
Tarsila 塔尔茜拉 (Tǎ ěr xī lā)
Tarsis 塔尔西斯 (Tǎ ěr xī sī)
Taru 达露 (Dá Lù)
Tasia 塔西娅 (Tǎ xī yà)
Tatiana 塔提安娜 (Tǎ tí ān nà)
Tatyana 塔提亚娜 (Tǎ tí yà nà)
Taumaturgo 陶马图戈 (Táo Mǎ tú gē)
Tayla 泰拉 (Tài lā)
Taylor 泰勒 (Tài lè)
Tayse 泰瑟 (Tài sè)
Tchabine 吒宾 (Zhà bīn)
Tecla 特克莱 (Tè kè lái)
Tecla 特科拉 (Tè Kē lā)
Ted 泰德 (Tài dé)
Teddy 泰迪 (Tài dí)
Tegan 泰甘 (Tài gān)
Tehano 特阿诺 (Tè Ā nuò)

Traducir su nombre
Si su nombre no aparece en la lista:
Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
En línea - Chino-China.com
Caligrafiar su nombre, una palabra, una frase o un texto chino. Elegir el tamaño, el estilo, la orientación, caracteres simplificados y tradicionales.
En línea - Chino-China.com
Crear su sello chino único y personalizado: nombre, palabra o frase. Elegir el color de la tinta, el tamaño, el estilo...
 
Mapa del sitio

Page served in 0.081s