diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
S
Sigrid 希格丽特 (Xī gé lì tè)
Siham 西哈姆 (Xī Hā mǔ)
Sihame 希阿姆 (Xī Ā mǔ)
Sihem 西赫姆 (Xī Hè mǔ)
Silas 希拉斯 (Xī lā sī)
Silke 西尔克 (Xī ěr kè)
Silvan 希尔文 (Xī ěr wén)
Silvana 茜尔瓦娜 (Xī ěr wǎ nà)
Silvia 西尔维亚 (Xī rwéi yà)
Sílvia 茜尔薇芽 (Xī ěr wēi yá)
Silvina 西尔维纳 (Xī rwéi nà)
Silvio 西尔维奥 (Xī ěr wéi ào)
Simão 西蒙 (Xī mēng)
Simara 希玛拉 (Xī Mǎ lā)
Simeó 西梅奥 (Xī Méi ào)
Siméon 希魅昂 (Xī mèi áng)
Simó 西蒙 (Xī mēng)
Simon 西蒙 (Xī mēng)
Simona 西莫娜 (Xī Mò nà)
Simone 茜蒙 (Xī méng)
Simoni 西莫尼 (Xī Mò ní)
Sinah 希纳 (Xī nà)
Sindra 辛德拉 (Xīn dé lā)
Sindy 心蒂 (Xīn dì)
Sinézio 西内玖 (Xī nèi Jiǔ)
Sinh (Xīn)
Sini 茜妮 (Xī nī)
Sinja 新雅 (Xīn Yǎ)
Siobhan 塞欧翰 (Sāi ōu hàn)
Sioned 秀内 (Xiù nèi)
Sira 茜拉 (Xī lā)
Sirko 希尔克 (Xī ěr kè)
Sity 茜蒂 (Xī dì)
Siuleny 秀蕾妮 (Xiù lěi nī)
Sixt 希克斯特 (Xī kè sī tè)
Sjooke 秀克 (Xiù kè)
Skampina 斯坎匹纳 (Sī kǎn pī nà)
Sladjana 斯拉贾娜 (Sī lā jiǎ nà)
Slimane 斯利曼 (Sī lì màn)
Sloane 斯隆 (Sī lóng)
Slobodanka 斯洛博丹卡 (Sī luò bó Dān Kǎ)
Sly 斯莱 (Sī lái)
Smaïn 斯麦因 (Sī mài yīn)
Smith 史密斯 (Shǐ mì sī)
Smok 斯莫卡 (Sī Mò Kǎ)
Sneider 施耐德 (Shī nài dé)
Snejana 丝内贾娜 (Sī nèi jiǎ nà)
Snejina 丝内基娜 (Sī nèi jī nà)
Sobia 索碧雅 (Suǒ bì Yǎ)
Socorro 索口罗 (Suǒ kǒu luó)
Socrate 苏格拉底 (Sū gé lā dǐ)
Socrates 苏格拉底 (Sū gé lā dǐ)
Soen 苏恩 (Sū ēn)
Soey 索埃 (Suǒ Aī)
Sofana 苏法娜 (Sū fǎ nà)
Sofi 苏菲 (Sū fēi)
Sofia 索菲娅 (Suǒ fēi yà)
Sofiane 苏菲安 (Sū fēi ān)
Soizic 斯瓦兹克 (Sī wǎ zī kè)
Sokhna 索克娜 (Suǒ kè nà)
Sokoli 苏科利 (Sū Kē lì)
Sol 索尔 (Suǒ r)
Solane 苏兰 (Sū lán)
Solange 苏朗诗 (Sū lǎng shī)
Soledad 索雷达 (Suǒ léi dá)
Soleil 苏蕾 (Sū lěi)
Solel 苏蕾 (Sū lěi)
Solène 苏莲 (Sū lián)
Solenn 苏莲 (Sū lián)
Solenne 苏莲 (Sū lián)
Solina 索丽娜 (Suǒ lì nà)
Soline 苏林 (Sū lín)
Solveig 索尔维格 (Suǒ ěr wéi gé)
Sonam 苏囡 (Sū nān)
Sondous 桑杜 (Sāng dù)
Sonia 索尼娅 (Suǒ ní yà)
Sònia 苏妮娅 (Sū nī yà)
Sonja 宋雅 (Sòng yá)
Sonntag 索恩塔格 (Suǒ ēn tǎ gé)
Sonny 索尼 (Suǒ ní)

Traducir su nombre
Si su nombre no aparece en la lista:
Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
En línea - Chino-China.com
Caligrafiar su nombre, una palabra, una frase o un texto chino. Elegir el tamaño, el estilo, la orientación, caracteres simplificados y tradicionales.
En línea - Chino-China.com
Crear su sello chino único y personalizado: nombre, palabra o frase. Elegir el color de la tinta, el tamaño, el estilo...
 
Mapa del sitio

Page served in 0.063s