diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
L
Lance 兰斯 (Lán sī)
Lancelot 郎斯洛 (Láng sī luò)
Landry 郎德里 (Láng dé lǐ)
Lange 朗日 (Lǎng rì)
Lanna 兰娜 (Lán nà)
Laoise 劳伊斯 (Láo Yī sī)
Laora 劳拉 (Láo lā)
Laouni 拉乌尼 (Lā Wū ní)
Lara 拉哈 (Lā hā)
Lara 劳拉 (Láo lā)
Larissa 拉莉萨 (Lā lì sà)
Lars 拉尔斯 (Lā ěr sī)
Laura 劳拉 (Láo lā)
Lauralee 劳拉蕾 (Láo lā lěi)
Lauralie 劳拉莉 (Láo lā lì)
Lauraly 劳拉莉 (Láo lā lì)
Lauranne 罗兰 (Luō lán)
Laure 罗尔 (Luó ěr)
Laure 劳荷 (Láo hé)
Laureen 劳琳 (Láo lín)
Laurélie 劳荷莉 (Láo hé lì)
Laureline 劳荷琳 (Láo hé lín)
Lauren 劳伦 (Láo lún)
Lauréna 罗蕾娜 (Luó lěi nà)
Laurèna 罗蕾娜 (Luó lěi nà)
Laurence 洛杭丝 (Luò háng sī)
Laurence 劳伦斯 (Láo lún sī)
Laurene 劳伦 (Láo lún)
Laurène 落莲 (Luò lián)
Laurent 洛杭 (Luò háng)
Laurentia 劳伦茜娅 (Láo lún xī yà)
Laurett e 罗蕾特 (Luó lěi tè)
Laurette 罗蕾特 (Luó lěi tè)
Lauriane 劳丽安 (Láo lì ān)
Laurianne 劳丽安 (Láo lì ān)
Laurie 萝莉 (Luó lì)
Laurier 洛里哀 (Luò lǐ āi)
Laurina 劳莉娜 (Láo lì nà)
Laurine 劳琳 (Láo lín)
Lauro 劳罗 (Láo luó)
Laury 萝莉 (Luó lì)
Laurylenn 萝莉琳 (Luó lì lín)
Lautaro 劳塔罗 (Láo tǎ luó)
Lauvinie 罗维妮 (Luó wéi nī)
Lawrence 劳伦斯 (Láo lún sī)
Layla 蕾拉 (Lěi lā)
Laysi 莱茜 (Lái xī)
Lazara 拉萨拉 (Lā sà lā)
Lazare 拉扎尔 (Lā zhā er)
Lazaro 拉萨罗 (Lā sà luó)
Léa 利娅 (Lì yǎ)
Leah 蕾雅 (Lěi Yǎ)
Léana 蕾安娜 (Lěi ān nà)
Leandra 莱昂德拉 (Lái áng dé lā)
Léandre 蕾昂达 (Lěi áng dá)
Leandro 莱昂德罗 (Lái áng dē luō)
Léane 蕾安 (Lěi ān)
Lech 雷尔 (Léi ěr)
Leevan 莉凡 (Lì fán)
Leïa 蕾娅 (Lěi yà)
Leidimar 雷蒂玛尔 (Léi dì Mǎ ěr)
Leidy 蕾蒂 (Lěi dì)
Leïla 蕾拉 (Lěi lā)
Leilani 蕾拉妮 (Lěi lā nī)
Leilany 蕾拉妮 (Lěi lā nī)
Leire 莱乐 (Lái lè)
Leiya 蕾娅 (Lěi yà)
Leland 雷郎 (Léi Láng)
Lélya 蕾莉娅 (Lěi lì yà)
Lemuel 勒姆艾 (Lè mǔ Aì)
Lena 莉娜 (Lì nà)
Léna 蕾娜 (Lěi nà)
Lénaïg 蕾娜伊克 (Lěi nà Yī kè)
Lenin 列宁 (Liè níng)
Lenine 雷宁 (Léi nín)
Lenisa 蕾妮萨 (Lěi nī sà)
Lennart 雷纳尔特 (Léi nà ěr tè)
Lenno 雷诺 (Léi nuò)
Lenny 蓝尼 (Lán ní)
Lenon 雷弄 (Léi nòng)

Traducir su nombre
Si su nombre no aparece en la lista:
Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
En línea - Chino-China.com
Caligrafiar su nombre, una palabra, una frase o un texto chino. Elegir el tamaño, el estilo, la orientación, caracteres simplificados y tradicionales.
En línea - Chino-China.com
Crear su sello chino único y personalizado: nombre, palabra o frase. Elegir el color de la tinta, el tamaño, el estilo...
 
Mapa del sitio

Page served in 0.057s