diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
K
Khabbeb 卡勒博 (Kǎ lè bó)
Khadija 卡蒂贾 (Kǎ dì jiǎ)
Khaled 哈雷德 (Hā léi dé)
Khansae 龛赛 (Kān sài)
Khelina 克丽娜 (Kè lí nà)
Khloé 科萝艾 (Kē Luó Aì)
Khoukha 古卡 (Gǔ Kǎ)
Khrystofer 克里斯多佛 (Kè lǐ sī duō Fó)
Kian 吉安 (Jí ān)
Kiandra 羌德莉娅 (Qiāng dé lì yà)
Kiara 恰拉 (Qià lā)
Kika 吉卡 (Jí Kǎ)
Kiko 奇科 (Qí kē)
Kilian 吉利安 (Jí lì ān)
Killian 吉利安 (Jí lì ān)
Killien 吉利恩 (Jí lì ēn)
Kilyann 吉利安 (Jí lì ān)
Kim (Jīn)
Kimberley 金伯利 (Jīn bó lì)
Kimberly 金伯利 (Jīn bó lì)
Kina 琦娜 (Qí nà)
Kinga 金佳 (Jīn jiā)
Kira 琦拉 (Qí lā)
Kiran 凯兰 (Kǎi lán)
Kirschner 科尔士内 (Kē ěr shì nèi)
Kirstin 克里斯丁 (Kè lǐ sī dīng)
Kirsty 科斯蒂 (Kē sī dì)
Kitana 琦塔娜 (Qí tá nà)
Kiven 吉文 (Jí wén)
Kiwi 吉维 (Jí wéi)
Kleber 库莱贝 (Kù lái Bèi)
Klein 克莱恩 (Kè lái ēn)
Klervi 克莱尔维 (Kè lái ěr wéi)
Klivia 克莉维娅 (Kè lì wéi yà)
Kobe 科比 (Kē bǐ)
Kornelia 克内利亚 (Kè nèi lì yà)
Koura 枯哈 (Kū hā)
Krista 克莉斯塔 (Kè lì sī tǎ)
Kristal 科利斯塔 (Kē lì sī tǎ)
Kristen 克里斯坦 (Kè lǐ sī tǎn)
Kristi 克莉斯蒂 (Kè lì sī dì)
Kristian 克里斯典 (Kè lǐ sī diǎn)
Kristie 克莉斯蒂 (Kè lì sī dì)
Kristina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dí nà)
Kristine 克莉斯汀 (Kè lì sī tīng)
Kristy 克里斯蒂 (Kè lǐ sī dì)
Krystyna 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dì nà)
Krzysztof 克什斯托弗 (Kè shí sī tuō fú)
Kurro 库罗 (Kù luó)
Kurt 库尔特 (Kù ěr té)
Kya (Jiā)
Kyara 基娅拉 (Jī yà lā)
Kylan 吉兰 (Jí lán)
Kyle 凯勒 (Kǎi lè)
Kylian 基利安 (Jī lì ān)
Kylie 琦丽 (Qí lì)
Kyllian 吉利安 (Jí lì ān)
L
Labie 拉比 (Lā bǐ)
Labin 拉宾 (Lā bīn)
Lachlan 拉赫兰 (Lā hè lán)
Ladislas 拉迪斯拉斯 (Lā dí sī lā sī)
Lærke 莱克 (Lái kè)
Laetitia 莱堤西亚 (Lái tí xī yǎ)
Laëtitia 莱提霞 (Lái tí xiá)
Lahcen 拉森 (Lā sēn)
Laia 莱芽 (Lái yá)
Laïd 拉伊德 (Lā yī dé)
Laïla 蕾拉 (Lěi lā)
Laila 莱拉 (Lái lā)
Laïs 拉伊丝 (Lā Yī sī)
Lais 莱斯 (Lái sī)
Laïsa 拉伊萨 (Lā Yī sà)
Laith 雷特 (Léi tè)
Lali 拉力 (Lā lì)
Lalie 拉丽 (Lā lí)
Laly 拉丽 (Lā lì)
Lambert 朗贝尔 (Lǎng bèi er)
Lamia 拉弥亚 (Lā mí yà)
Lana 拉娜 (Lā nà)
Lana 拉娜 (Lā nà)

Traducir su nombre
Si su nombre no aparece en la lista:
Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
En línea - Chino-China.com
Caligrafiar su nombre, una palabra, una frase o un texto chino. Elegir el tamaño, el estilo, la orientación, caracteres simplificados y tradicionales.
En línea - Chino-China.com
Crear su sello chino único y personalizado: nombre, palabra o frase. Elegir el color de la tinta, el tamaño, el estilo...
 
Mapa del sitio

Page served in 0.062s