diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
C
Chaïma 查伊玛 (Chá yī mǎ)
Chaïmaa 查伊玛 (Chá Yī Mǎ)
Chakib 沙克布 (Shā kè bù)
Chanel 夏奈尔 (Xià nài ěr)
Chanelle 夏奈尔 (Xià nài ěr)
Chantal 尚塔尔 (Shàng tǎ er)
Chantale 尚塔尔 (Shàng tǎ ěr)
Chantel 尚特尔 (Shàng tè ěr)
Chantelle 占特尔 (Zhàn tè ěr)
Charleen 查琳 (Chá lín)
Charlena 查莲娜 (Chá lián nà)
Charlene 查莲 (Chá lián)
Charlène 夏莲 (Xià lián)
Charles 查而斯 (Chá ér sī)
Charles 夏尔 (Xià er)
Charley 查利 (Chá lì)
Charlie 查利 (Chá lì)
Charline 沙尔琳 (Shā ěr lín)
Charlize 查理兹 (Chá lǐ zī)
Charllène 沙尔莲 (Shā ěr lián)
Charlotte 夏绿蒂 (Xià lǜ dì)
Charly 查利 (Chá lì)
Charrette 沙蕾德 (Shā lěi dé)
Chase 蔡斯 (Cài sī)
Chatelle 沙泰 (Shā Tài)
Chaymaa 沙伊玛 (Shā yī mǎ)
Cheick 谢克 (Xiè kè)
Chelsea 切尔西 (Qiè ěr xi)
Chelsey 切尔西 (Qiè ěr xi)
Chema 切玛 (Qiē mǎ)
Cherazade 雪拉扎德 (Xuě lā zā dé)
Chérifa 雪娜莉法 (Xuě nà lì Fǎ)
Cherisanne 谢丽散 (Xiè lì sǎn)
Cheryl 谢丽尔 (Xiè lì ěr)
Cheyenne 诗燕 (Shī Yàn)
Chiara 基娅拉 (Jī yà lā)
Chica 茜卡 (Xī kǎ)
Chicho 池稠 (Chí chóu)
Chico 奇科 (Qí kē)
Chifaa 吉法阿 (Jí Fǎ Ā)
Chiraz 茜拉丝 (Xī lā sī)
Chirine 奇琳 (Qí lín)
Chloé 克罗埃 (Kè luó āi)
Chris 克里斯 (Kè lǐ sī)
Christ 基督 (Jī dū)
Christalline 克里斯塔琳 (Kè lǐ sī tǎ lǐn)
Christelle 克里斯泰 (Kè lǐ sī tài)
Christène 克莉斯戴恩 (Kè lì sī Dài ēn)
Christi 科利斯蒂 (Kē lì sī dì)
Christian 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Christian 克里斯蒂昂 (Kè lǐ sī dì áng)
Christiane 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Christie 克里斯蒂 (Kè lǐ sī dì)
Christin 克里斯丁 (Kè lǐ sī dīng)
Christina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dí nà)
Christine 克莉斯婷 (Kè lì sī tíng)
Christo 克来斯多 (Kè lái sī duō)
Christophe 克来斯多夫 (Kè lái sī duō fū)
Christopher 克来斯多夫 (Kè lái sī duō fū)
Christophine 克莱斯多芬 (Kè lái sī duō fēn)
Christy 克里斯蒂 (Kè lǐ sī dì)
Chrystalle 克里斯泰 (Kè lǐ sī tài)
Chrystelle 克里斯泰 (Kè lǐ sī tài)
Chucho 丘乔 (Qiū qiáo)
Ciani 瑕尼 (Xiá ní)
Ciaran 塞伦 (Sāi lún)
Cibele 茜贝拉 (Xī Bèi lā)
Cibelle 茜贝 (Xī Bèi)
Cicerón 西塞龙 (Xī sài lóng)
Cid 熙德 (Xī dé)
Cidalia 希达莉娅 (Xī dá lì yà)
Cidji 西琦 (Xī Qí)
Cindie 辛迪 (Xīn dí)
Cindy 辛迪 (Xīn dí)
Cintete 新特特 (Xīn tè tè)
Cintia 辛蒂亚 (Xīn dì yà)
Cíntia 辛蒂娅 (Xīn dì yà)
Cipria 西浦良 (Xī pǔ liáng)
Cipriano 西普里亚诺 (Xī pǔ lǐ yà nuò)
Circe 喀耳刻 (Kā ěr kè)

Traducir su nombre
Si su nombre no aparece en la lista:
Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
En línea - Chino-China.com
Caligrafiar su nombre, una palabra, una frase o un texto chino. Elegir el tamaño, el estilo, la orientación, caracteres simplificados y tradicionales.
En línea - Chino-China.com
Crear su sello chino único y personalizado: nombre, palabra o frase. Elegir el color de la tinta, el tamaño, el estilo...
 
Mapa del sitio

Page served in 0.056s