diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
Lista de nombres españoles con traducción china
Clique sobre el nombre para obtener la caligrafía.
A
Abella 阿维利亚 (Ā wéi lì yà)
Abril 阿夫里尔 (Ā fū lǐ r)
Acorayda 阿科蕾达 (Ā kē lěi dá)
Adela 阿德拉 (Ā dé lā)
Adelaida 阿德莱达 (Ā dé lái dá)
Adelina 阿德利娜 (Ā dé lì nà)
Adriana 阿德里亚娜 (Ā dé lǐ yà nà)
África 阿非利加 (Ā fēi lì jiā)
Ágata 阿加塔 (Ā jiā tǎ)
Agripina 阿格利皮娜 (Ā gé lì pí nà)
Agueda 阿格达 (Ā gé dá)
Agustina 阿古丝蒂娜 (Ā gǔ sī dì nà)
Aida 艾达 (Aì dá)
Aika 艾卡 (Aì kǎ)
Ailin 艾琳 (Aì lín)
Aina 艾娜 (Aì nà)
Ainoa 艾诺娅 (Aì nuò yà)
Airam 艾兰 (Aì lán)
Aitana 艾塔纳 (Aì tǎ nà)
Alba 阿尔瓦 (Ā rwǎ)
Alberta 阿尔伯塔 (Ā ěr bó tǎ)
Alberta 阿尔贝塔 (Ā ěr bèi tǎ)
Aldana 阿尔达纳 (Ā rdá nà)
Alegría 阿莱格里亚 (Ā lái gé lǐ yà)
Alejandra 亚丽杭德拉 (Yà lì háng dé lā)
Alhondra 阿红达 (Ā hóng dá)
Alicia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Alida 阿里达 (Ā lǐ dá)
Alma 阿尔马 (Ā rmǎ)
Almudena 阿拉木德娜 (Ā lā mù dé nà)
Amalia 阿马丽亚 (Ā mǎ lì yà)
Amanda 阿曼达 (Ā màn dá)
Amara 阿玛拉 (Ā mǎ lā)
Amaranta 阿马兰塔 (Ā mǎ lán tǎ)
Amata 阿马塔 (Ā mǎ tǎ)
Amaya 阿马亚 (Ā mǎ yà)
Ámbar (Ān bar)
Amelia 阿梅丽娅 (Ā méi lí yà)
Amparo 安吧罗 (Ān baluó)
Ana 安娜 (Ān nà)
Anabel 安娜佩尔 (Ān nà pèi r)
Anahí 安娜伊 (Ān nà yī)
Analia 阿纳莉亚 (Ā nà lì yà)
Andréa 安德丽娅 (Ān dé lì yǎ)
Andrea 安德丽娅 (Ān dé lì yǎ)
Angela 安吉拉 (Ān jí lā)
Ángeles 安赫莱斯 (Ān hè lái sī)
Angélica 安赫利卡 (Ān hè lì kǎ)
Anisa 安妮莎 (Ān ní shā)
Anissa 安妮莎 (Ān ní shā)
Anita 安妮塔 (Ān nī tǎ)
Antonela 安托内拉 (Ān tuō nèi lā)
Antonia 安东尼亚 (Ān dōng ní yà)
Aora 奥拉 (Aò lā)
Araceli 阿拉塞利 (Ā lā sāi lì)
Arancha 阿兰查 (Ā lán chá)
Arreola 阿雷奥拉 (Ā léi ào lā)
Ascensión 阿松森 (Ā sōng sēn)
Astrid 阿斯特丽德 (Ā sī té lì dé)
Asturia 阿斯图里亚 (Ā sī tú lǐ yà)
Atanasia 阿塔娜西亚 (Ā tǎ nà xī yà)
Augusta 奥古斯塔 (Aò gǔ sī tǎ)
Aurea 奥乐阿 (Aò lè ā)
Aurora 奥罗拉 (Aò luó lā)
Ayala 阿亚拉 (Ā yà lā)
Azahara 阿萨阿拉 (Ā sà ā lā)
Azucena 阿苏塞纳 (Ā sū sāi nà)
Azuela 阿苏埃拉 (Ā sū āi lā)
Azul 阿苏了 (Ā sū le)
B
Barbara 笆笆拉 (Bā bā lā)
Beatriz 贝亚特里斯 (Bèi yà tè lǐ sī)
Begoña 贝戈尼亚 (Bèi gē ní yà)
Belén 贝莲 (Bèi lián)
Benita 贝妮塔 (Bèi ní tǎ)
Bérénice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī)
Berenice 贝伦妮斯 (Bèi lún ní sī)
Bernardina 贝纳蒂娜 (Bèi nà dì nà)
Berta 贝尔塔 (Bèi rtǎ)
Betsa 贝姹 (Bèi chà)
Betsy 贝琪 (Bèi qí)
Bettina 贝蒂娜 (Bèi dì nà)
Betzy 贝 齐 (Bèi qí)
Bibiana 碧碧安娜 (Bì bì ān nà)
Blanca 布兰卡 (Bù lán kǎ)
Bruna 布鲁纳 (Bù lǔ nà)
C
Cadena 卡德纳 (Kǎ dé nà)
Cameron 卡梅隆 (Kǎ méi lóng)
Camila 卡米拉 (Kǎ mǐ lā)
Campo 坎波 (Kǎn bō)
Candela 坎德拉 (Kǎn dé lā)
Candelaria 坎德拉利亚 (Kǎn dé lā lì yà)
Carina 卡莉娜 (Kǎ lì nà)
Carla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā)
Carlota 卡洛塔 (Kǎ luò tǎ)
Carmen 卡门 (Kǎ mén)
Carol 卡罗尔 (Kǎ luō er)
Carola 卡洛拉 (Kǎ luò lā)
Carolina 卡罗利娜 (Kǎ luó lì nà)
Casandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā)
Cassandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā)
Catalina 卡达利娜 (Kǎ dá lì nà)
Catilina 卡蒂利娜 (Kǎ dì lì nà)
Cecibel 瑟茜贝 (Sè xī bèi)
Cecilia 塞西莉亚 (Sāi xī lì yà)
Cécilia 瑟西莉娅 (Sè xī lì yà)
Celeste 西莱斯特 (Xī lái sī tè)
Célia 塞莉娅 (Sāi lì yà)
Celia 希莉娅 (Xī lì yà)
Celina 塞丽娜 (Sāi lì nà)
Cintia 辛蒂亚 (Xīn dì yà)
Clara 克莱拉 (Kè lái lā)
Claudia 克劳迪娅 (Kè láo dí yà)
Clemencia 克莱门西亚 (Kè lái mén xī yà)
Clemente 克莱门特 (Kè lái mén tè)
Clotilde 克洛蒂尔 (Kè luò dì er)
Concepción 孔塞普西翁 (Kǒng sài pǔ xī wēng)
Concha 孔查 (Kǒng chá)
Constancia 康斯坦西亚 (Kāng sī tǎn xī yà)
Constanza 康斯坦札 (Kāng sī tǎn zhá)
Consuelo 孔苏埃洛 (Kǒng sū āi luò)
Coral 科拉尔 (Kē lā r)
Coralia 柯拉莉娅 (Kē lā lì yà)
Corina 科利纳 (Kē lì nà)
Covadonga 科瓦东加 (Kē wǎ dōng jiā)
Cristina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dì nà)
Cueva 奎瓦斯 (Kuí wǎ sī)
D
Daniela 丹涅拉 (Dān niè lā)
Debora 德沃拉 (Dé wò lā)
Delia 黛莉娅 (Dài lì yà)
Desire 德西雷 (Dé xī léi)
Devota 德奥塔 (Dé ào tǎ)
Diana 黛安娜 (Dài ān nà)
Diana 蒂安娜 (Dì ān nà)
Dionisia 迪奥尼西娅 (Dí ào ní xī yà)
Dolo 多洛 (Duō luò)
Dolores 多洛雷斯 (Duō luò léi sī)
Dominica 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Donna 唐娜 (Táng nà)
Dora 多拉 (Duō lā)
Dori 多利 (Duō lì)
Doris 多丽丝 (Duō lí sī)
Dorotea 多罗特阿 (Duō luó tè ā)
E
Edurne 诶杜尔内 ()
Elena 伊莲娜 (Yī lián nà)
Eliana 艾莉安娜 (Aì lì ān nà)
Elida 埃利达 (Aī lì dá)
Elisa 爱丽莎 (Aì lí shā)
Elisabeth 伊丽莎白 (Yī lí shā bái)
Elisenda 艾莉森达 (Aì lì sēn dá)
Elóisa 埃洛伊萨 (Aī luò yī sà)
Elsa 艾尔莎 (Aì ěr shā)
Elvira 埃尔维拉 (Aī rwéi lā)
Emilia 埃米利亚 (Aī mǐ lì yà)
Emma 艾玛 (Aì mǎ)
Endika 恩蒂卡 (Ēn dì kǎ)
Engracia 恩格拉西亚 (Ēn gé lā xī yà)
Erendira 埃伦蒂拉 (Aī lún dì lā)
Erika 艾丽卡 (Aì lí kǎ)
Esmeralda 埃斯梅拉达 (Aī sī méi lā dá)
Esperanza 埃斯佩兰萨 (Aī sī pèi lán sà)
Estefanía 埃斯特法尼亚 (Aī sī tè fǎ ní yà)
Estela 埃斯特拉 (Aī sī tè lā)
Ester 埃斯特尔 (Aī sī tèr)
Estibaliz 埃斯蒂帕利 (Aī sī dì pà lì)
Estrella 埃斯特雷利亚 (Aī sī tè léi lì yà)
Eufemia 欧菲米娅 (Oū fēi mǐ yà)
Eufrosina 欧弗拉西娜 (Oū fú lā xī nà)
Eugenia 欧亨尼娅 (Oū hēng ní yà)
Eulalia 欧拉利亚 (Oū lā lì yà)
Eulogia 欧洛希亚 (Oū luò xī yà)
Eva 伊娃 (Yī wá)
Evelyn 艾芙琳 (Aì fú lín)
F
Fabiana 法碧安娜 (Fǎ bì ān nà)
Fabila 法维拉 (Fǎ wéi lā)
Fabiola 法维奥拉 (Fǎ wéi ào lā)
Fatima 法蒂玛 (Fǎ dì mǎ)
Fe (Fèi)
Federica 费德丽卡 (Fèi dé lì kǎ)
Fedra 费德拉 (Fèi dé lā)
Felicia 菲莉西亚 (Fēi lì xī yà)
Felipa 费利帕 (Fèi lì pà)
Felisa 费利萨 (Fèi lì sà)
Fernanda 费尔南塔 (Fèi rnán tǎ)
Filipa 菲莉帕 (Fēi lì pà)
Filomena 菲洛梅娜 (Fēi luò méi nà)
Fiore 菲奥雷 (Fēi ào léi)
Fiorella 菲奥雷垃 (Fēi ào léi)
Flavia 弗拉维亚 (Fú lā wéi yà)
Flor 弗落尔 (Fú luò r)
Flora 弗罗拉 (Fú luō lā)
Florencia 弗洛伦西亚 (Fú luò lún xī yà)
Francesca 弗朗西斯卡 (Fú lǎng xī sī kǎ)
Francisca 弗朗西斯卡 (Fú lǎng xī sī kǎ)
Fredegunda 弗雷德贡达 (Fú léi dé gòng dá)
Frida 弗里达 (Fú lǐ dá)
Frine 弗理内 (Fú lǐ nèi)
Fuente 富恩特 (Fù ēn tè)
G
Gabriela 加布里艾拉 (Jiā bù lǐ ài lā)
Gema 杰玛 (Jié mǎ)
Gemma 杰玛 (Jié mǎ)
Genoveva 赫诺维瓦 (Hè nuò wéi wǎ)
Georgina 乔姬娜 (Qiáo jī nà)
Gertrudis 赫特鲁迪斯 (Hè tè lǔ dí sī)
Gina 吉娜 (Jí nà)
Gisela 吉塞拉 (Jí sāi lā)
Gisell 吉赛尔 (Jí sài ěr)
Giselle 吉赛尔 (Jí sài ěr)
Giuliana 朱利阿纳 (Zhū lì ā nà)
Gladys 格拉蒂丝 (Gé lā dì sī)
Gloria 格洛丽亚 (Gé luò lì yà)
Gracia 格拉西亚 (Gé lā xī yà)
Graciela 格拉谢拉 (Gé lā xiè lā)
Guadalupe 瓜达卢佩 (Guā dá lú pèi)
Guillermina 吉列米娜 (Jí liè mǐ nà)
Guiomar 吉奥马尔 (Jí ào mǎ r)
H
Hilda 希尔达 (Xī rdá)
I
Ida 伊达 (Yī dá)
Idalys 伊达丽丝 (Yī dá lì sī)
Idoia 伊多娅 (Yī duō yà)
Igone 伊艮 (Yī gěn)
Ilana 依拉娜 (Yī lā nà)
Ileana 伊蕾娅娜 (Yī lěi yà nà)
Iliana 伊里亚娜 (Yī lǐ yà nà)
Ilse 伊尔瑟 (Yī rsè)
Imaine 伊曼 (Yī màn)
Imma 伊玛 (Yī mǎ)
Ines 伊内丝 (Yī nèi sī)
Inès 伊内丝 (Yī nèi sī)
Ingrid 英格丽 (Yīng gé lí)
Inma 因马 (Yīn mǎ)
Iraia 意拉亚 (Yì lā yà)
Iraide 伊拉伊德 (Yī lā yī dé)
Irantzu 意兰祝 (Yì lán zhù)
Irène 伊蕾娜 (Yī lěi nà)
Irene 伊琳娜 (Yī lín nà)
Iris 埃里斯 (Aī lǐ sī)
Irma 伊尔玛 (Yī ěr mǎ)
Isa 伊莎 (Yī shā)
Isabel 伊莎贝尔 (Yī shā bèi r)
Itziar 意弛尔 (Yì chí r)
Ivana 伊瓦纳 (Yī wǎ nà)
Izbeth 伊丝贝特 (Yī sī bèi tè)
J
Jade 贾德 (Jiǎ dé)
Janine 亚尼内 (Yà ní nèi)
Javiera 哈韦拉 (Hā wéi lā)
Jazmin 豪斯民 (Háo sī mín)
Jenifer 赫尼费尔 (Hè ní fèi r)
Jesusa 赫苏萨 (Hè sū sà)
Jimena 希梅纳 (Xī méi nà)
Joan (Qióng)
Joanna 乔安娜 (Qiáo ān nà)
Johana 约翰娜 (Yāo hàn nà)
Josefa 何塞法 (Hé sài fǎ)
Josefina 何塞菲娜 (Hé sài fēi nà)
Josune 霍苏内 (Huò sū nèi)
Juana 胡安娜 (Hú ān nà)
Juani 华尼 (Huá ní)
Judith 朱迪思 (Zhū dí sī)
Judith 朱迪特 (Zhū dí tè)
Julia 朱丽娅 (Zhū lì yǎ)
Julieta 胡列塔 (Hú liè tǎ)
Julio 胡里奥 (Hú lǐ ào)
Justina 贾丝蒂娜 (Jiǎ sī dì nà)
K
Karen 凯琳 (Kǎi lín)
Karina 卡莉娜 (Kǎ lì nà)
Karine 卡琳 (Kǎ lín)
Katerine 卡特琳 (Kǎ tè lín)
Katia 卡提亚 (Kǎ tí yà)
Klivia 克莉维娅 (Kè lì wéi yà)
L
Laia 莱芽 (Lái yá)
Lali 拉力 (Lā lì)
Lana 拉娜 (Lā nà)
Lanna 兰娜 (Lán nà)
Lara 拉哈 (Lā hā)
Lara 劳拉 (Láo lā)
Laura 劳拉 (Láo lā)
Leandra 莱昂德拉 (Lái áng dé lā)
Leidy 蕾蒂 (Lěi dì)
Leire 莱乐 (Lái lè)
Leonor 莱昂诺尔 (Lái áng nuò r)
Leslie 莱丝莉 (Lái sī lì)
Lesly 莱丝莉 (Lái sī lì)
Leticia 莱蒂西亚 (Lái dì xī yà)
Leyla 蕾拉 (Lěi lā)
Leyre 莱乐 (Lái lè)
Libertad 丽波尔达 (Lì bō rdá)
Lidia 莉迪娅 (Lì dí yà)
Lidiana 莉迪亚纳 (Lì dí yà nà)
Liduvina 利杜维纳 (Lì dù wéi nà)
Liena 列娜 (Liè nà)
Liliana 莉莉亚娜 (Lì lì yà nà)
Lina 莉娜 (Lì nà)
Linda 琳达 (Lín dá)
Livia 利维亚 (Lì wéi yà)
Liya 丽雅 (Lì yǎ)
Liz 丽丝 (Lì sī)
Loida 洛伊达 (Luò yī dá)
Lola 罗拉 (Luō lā)
Lorea 罗蕾娅 (Luó lěi yà)
Loreley 洛乐雷 (Luò lè léi)
Lorena 洛雷纳 (Luò léi nà)
Lourdes 洛德斯 (Luò dé sī)
Luci 卢西 (Lú xī)
Lucia 露茜娅 (Lù xī yà)
Luciana 卢西亚娜 (Lú xī yà nà)
Lucila 卢西拉 (Lú xī lā)
Lucrecia 琉璃希娅 (Liú lí xī yà)
Lucy 露西 (Lù xī)
Luisa 路易莎 (Lù yì shā)
Lulia 露莉娅 (Lù lì yà)
Luna 璐娜 (Lù nà)
Luz 卢斯 (Lú sī)
M
Macarena 马卡乐娜 (Mǎ kǎ lè nà)
Mafalda 玛法尔达 (Mǎ fǎ ěr dá)
Magali 麦格丽 (Mài gé lí)
Magaly 麦格丽 (Mài gé lí)
Magdalena 玛格达雷娜 (Mǎ gé dá léi nà)
Maia 玛雅 (Mǎ yǎ)
Maitane 麦达内 (Mài dá nèi)
Maïté 玛伊泰 (Mǎ yī tài)
Malena 玛蕾娜 (Mǎ lěi nà)
Manuela 玛努薇拉 (Mǎ nǔ wēi lā)
Mar 马尔 (Mǎ r)
Mara 玛拉 (Mǎ lā)
Marcela 马塞拉 (Mǎ sāi lā)
Margaret 玛格丽特 (Mǎ gé lí té)
Margarita 马格利塔 (Mǎ gé lì tǎ)
Mari 马里 (Mǎ lǐ)
Maria 玛丽亚 (Mǎ lì yǎ)
Mariana 玛丽安娜 (Mǎ lì ān nà)
Maribel 马里韦尔 (Mǎ lǐ wéi r)
Maricarmen 马丽卡门 (Mǎ lì kǎ mén)
Maricruz 马里克鲁斯 (Mǎ lǐ kè lǔ sī)
Mariela 马列拉 (Mǎ liè lā)
Marilina 马里利纳 (Mǎ lǐ lì nà)
Mariluz 马里卢斯 (Mǎ lǐ lú sī)
Marimar 马里马尔 (Mǎ lǐ mǎ r)
Marina 玛丽娜 (Mǎ lì nà)
Mariola 玛丽欧拉 (Mǎ lì ōu lā)
Marisa 玛丽莎 (Mǎ lí shā)
Marisol 玛丽索 (Mǎ lì suǒ)
Maritza 马利特萨 (Mǎ lì tè sà)
Marlen 马莱因 (Mǎ lái yīn)
Marta 玛尔塔 (Mǎ ěr tǎ)
Matilde 马蒂尔德 (Mǎ dì rdé)
Maura 毛拉 (Máo lā)
Maxima 马克西马 (Mǎ kè xī mǎ)
Mayra 迈拉 (Mài lā)
Mayte 玛伊泰 (Mǎ yī tài)
Melba 梅尔巴 (Méi ěr bā)
Mélina 梅莉娜 (Méi lì nà)
Melissa 梅莉莎 (Méi lì shā)
Mercè 梅尔塞 (Méi rsāi)
Mercedes 梅塞德斯 (Méi sāi dé sī)
Meri 梅丽 (Méi lì)
Meritxell 梅莉赤尔 (Méi lì chì èr)
Micaela 米卡俄拉 (Mǐ kǎ é lā)
Mila 米拉 (Mǐ lā)
Milagros 米拉格罗斯 (Mǐ lā gé luó sī)
Miliana 米利亚娜 (Mǐ lì yà nà)
Mireia 米雷娅 (Mǐ léi yà)
Miriam 米里安 (Mǐ lǐ ān)
Mirna 米尔纳 (Mǐ rnà)
Monica 莫妮卡 (Mò nī kǎ)
Monserrat 蒙塞拉特 (Méng sāi lā tè)
Montse 蒙特塞 (Méng tè sāi)
Montserrat 蒙特塞拉特 (Méng tè sāi lā tè)
N
Nadia 娜迪娅 (Nà dí yà)
Nadine 娜丁 (Nà dīng)
Nadja 娜蒂娅 (Nà dì yà)
Nahomi 纳欧米 (Nà ōu mǐ)
Nata 娜塔 (Nà tǎ)
Natalia 娜塔莉娅 (Nà tǎ lì yà)
Natividad 纳蒂维达德 (Nà dì wéi dá dé)
Nayadet 娜娅黛特 (Nà yà dài tè)
Nazarena 纳萨雷纳 (Nà sà léi nà)
Neftalí 内弗塔莉 (Nèi fú tǎ lì)
Nerea 内雷亚 (Nèi léi yà)
Neus 内务斯 (Nèi wù sī)
Nicole 尼科尔 (Ní kē ěr)
Nieves 涅韦斯 (Niè wéi sī)
Nima 妮玛 (Nī mǎ)
Nitzia 妮吉娅 (Nī jí yà)
Noa 诺阿 (Nuò ā)
Noelia 诺埃利亚 (Nuò āi lì yà)
Noemi 诺诶米 (Nuò mǐ)
Nora 诺拉 (Nuò lā)
Norma 诺尔玛 (Nuò rmǎ)
Nuria 纽莉娅 (Niǔ lì yà)
O
Odete 奥黛特 (Aò dài té)
Ofelia 奥费莉亚 (Aò fèi lì yà)
Olga 奥尔加 (Aò ěr jiā)
Ona 奥纳 (Aò nà)
Orlanda 奥兰达 (Aò lán dá)
P
Paloma 帕洛玛 (Pà luò mǎ)
Pamela 帕米拉 (Pà mǐ lā)
Paola 宝拉 (Bǎo lā)
Patricia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)
Patrizia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)
Pau 帕务 (Pà wù)
Paula 宝拉 (Bǎo lā)
Paz 帕斯 (Pà sī)
Penelope 佩内洛普 (Pèi nèi luò pǔ)
Perla 佩尔拉 (Pèi rlā)
Petra 佩德拉 (Pèi dé lā)
Philipppa 菲莉帕 (Fēi lì pà)
Pilar 皮拉尔 (Pí lā r)
Polyana 宝莉安娜 (Bǎo lì ān nà)
Presentacion 普雷森塔松 (Pǔ léi sēn tǎ sōng)
Priscila 普里西利亚 (Pǔ lǐ xī lì yà)
Priscilla 普里西拉 (Pǔ lǐ xī lā)
Puri 普里 (Pǔ lǐ)
Q
Queralt 克拉尔特 (Kè lā rtè)
R
Raquel 拉克尔 (Lā kèr)
Rebeca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)
Regina 蕾吉娜 (Lěi jí nà)
Remedios 雷梅蒂噢斯 (Léi méi dì ō sī)
Reyes 雷耶斯 (Léi yē sī)
Roberta 罗伯塔 (Luó bó tǎ)
Rocio 罗希噢 (Luó xī ō)
Romina 罗密娜 (Luó mì nà)
Romina 罗米娜 (Luó mǐ nà)
Rosa 萝莎 (Luó shā)
Rosario 罗莎里噢 (Luó shā lǐ ō)
Roxana 罗克莎娜 (Luó kè shā nà)
Ruth 露丝 (Lù sī)
S
Sabela 萨韦拉 (Sà wéi lā)
Sabrina 萨布丽娜 (Sà bù lí nà)
Saima 赛玛 (Sài mǎ)
Sandra 桑德拉 (Sāng dé lā)
Sara 萨哈 (Sà hā)
Sara 莎拉 (Shā lā)
Saray 萨莱 (Sà lái)
Sasha 萨沙 (Sà shā)
Shakyra 莎奇拉 (Shā qí lā)
Silvia 西尔维亚 (Xī rwéi yà)
Silvina 西尔维纳 (Xī rwéi nà)
Sofia 索菲娅 (Suǒ fēi yà)
Sol 索尔 (Suǒ r)
Soledad 索雷达 (Suǒ léi dá)
Solel 苏蕾 (Sū lěi)
Sonia 索尼娅 (Suǒ ní yà)
Soraya 苏拉娅 (Sū lā yà)
Sue 苏埃 (Sū āi)
Susana 苏萨娜 (Sū sà nà)
Sylvia 西尔维娅 (Xī ěr wéi yà)
T
Tamara 塔玛拉 (Tǎ mǎ lā)
Tania 塔尼娅 (Tǎ ní yà)
Tasia 塔西娅 (Tǎ xī yà)
Tatiana 塔提安娜 (Tǎ tí ān nà)
Tere 特雷 (Tè léi)
Teresa 特丽莎 (Tè lì shā)
Thelma 塞尔玛 (Sāi rmǎ)
Tibisay 缇碧塞 (Tí bì sāi)
Tita 缇塔 (Tí tǎ)
Trinidad 特里尼达 (Tè lǐ ní dá)
U
Úrsula 耳舒拉 (Er3 shū lā)
V
Valentina 巴伦蒂娜 (Bā lún dì nà)
Valeria 瓦莱里娅 (Wǎ lái lǐ yà)
Valle 巴列 (Bā liè)
Vanesa 瓦内萨 (Wǎ nèi sà)
Ventura 本图拉 (Běn tú lā)
Veronica 维罗尼卡 (Wéi luō ní kǎ)
Victoria 维多利亚 (Wéi duō lì yà)
Violante 比奥兰特 (Bǐ ào lán tè)
Violeta 菲奥莱塔 (Fēi ào lái tǎ)
Virginia 维吉尼亚 (Wéi jí ní yà)
Viviana 比维亚娜 (Bǐ wéi yà nà)
X
Xenia 泽尼亚 (Zé ní yà)
Ximena 希梅纳 (Xī méi nà)
Y
Yabeling 娅贝琳 (Yà bèi lín)
Yaiza 雅伊萨 (Yǎ yī sà)
Yamila 亚米拉 (Yà mǐ lā)
Yaneth 雅内特 (Yǎ nèi tè)
Yanina 亚尼娜 (Yà ní nà)
Yanira 雅妮拉 (Yǎ nī lā)
Yesenia 亚塞妮娅 (Yà sāi nī yà)
Yessica 耶斯卡 (Yē sī kǎ)
Yokasta 尤卡丝塔 (Yóu kǎ sī tǎ)
Yolanda 约兰达 (Yuē lán dá)
Yoli 优莉 (Yōu lì)
Yovana 优瓦娜 (Yōu wǎ nà)
Yudith 尤蒂特 (Yóu dì tè)
Yulieth 尤丽叶 (Yóu lì yè)
Yvonne 伊冯 (Yī féng)
Z
Zenaida 塞奈达 (Sài nài dá)
Zoraida 索拉伊达 (Suǒ lā yī dá)
Listas de nombres


Caligrafía de su nombre
Cuando obtenga su nombre chino, puede ofrecerselo sobre una pintura tradicional china gracias a nuestro taller de artesanos.
Ejemplo : Elisenda 艾莉森达.

Caligrafía china
Cree una pintura china tradicional personalizada con la caligrafía de su nombre chino.
 
Mapa del sitio

Page served in 0.068s