diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
« Temas »
hablar chino
Tema
Invitar (41)
请客 qǐng kè
<< Tema anterior
不在乎 bú zài hu
Tema siguiente >>
上厕所 shàng cè suǒ

 • Buen provecho.
  祝好胃口。(zhù hǎo wèi kǒu .)
 • Cada uno paga lo suyo.
  各自付账。(gè zì fù zhàng .)
 • Cóbrame, por favor.
  请帮我结帐。(qǐng bāng wǒ jié zhàng .)
 • Come como un pájaro.
  她胃口小得跟鸟儿的一样。(tā wèi kǒu gēn niǎo er de yí yàng .)
 • Es para chuparse los dedos.
  非常好吃。(fēi cháng hǎo chī .)
 • Está delicioso (a)
  真好吃。(zhēn hǎo chī .)
 • Está muy bueno.
  很好。(hěn hǎo .)
 • Está riquísimo (a)
  真是人间美味。(zhēn shì rén jiān měi wèi .)
 • Este precio está mal.
  这价格不对。(zhè jià gé bú duì .)
 • Esto es asqueroso.
  难吃死了。(nán chī sǐ le.)
 • Esto no es lo que he pedido.
  我点的不是这个。(wǒ diǎn de bú shì zhè gè .)
 • Estoy muerto de hambre.
  我饿扁了。(wǒ è biǎn le.)
 • Insisto.
  我来付。(wǒ lái fù .)
 • Justo a tiempo.
  五分熟。(wǔ fēn shú .)
 • La acomida ha estado exquisita.
  这餐实在棒极了。(zhè cān shí zài bàng jí le.)
 • La cuenta , por favor.
  请结帐。(qǐng jié zhàng .)
 • La próxima ronda la pago yo.
  下回我请。(xià huí wǒ qǐng .)
 • Lo mismo que ese sen1or, por favor.
  我跟那位先生一样的。(wǒ gēn nà wèi xiān shēng yí yàng .de)
 • Me gusta el dulce.
  我喜欢甜食。(wǒ xǐ huān tián shí .)
 • Me gusta mucho el chocolate.
  我非常喜欢吃巧克力。(wǒ fēi chǎng xǐ huān chī qiǎo kē lì .)
 • Me mata de hambre.
  我没吃饱。(wǒ méi chī bǎo .)
 • Muy hecho (a) (Muy cocido/a) .
  全熟。(quán shú .)
 • No está mal.
  还好。(hái hǎo .)
 • Pagamos a escote.
  咱们各付各的。(zá men gè fù gè de.)
 • Poco hecho (a) .
  两分熟成三分熟。(liǎng fēn shóu chéng sān fēn shóu .)
 • Quería reservar una mesa para las nueve.
  我想预约九点的餐桌。(wǒ xiǎng yù yuē jiǔ diǎn de cān zuō .)
 • Quisiera una mesa para cuatro personas.
  麻烦您,一张四人桌。(má fán nín ,yì zhāng sì rén zuō .)
 • Se me hace la boca agua.
  真令我馋涎欲滴。(zhēn lìng wǒ chán yán yù dī .)
 • Tengo buen apetito.
  我胃口好。(wǒ wèi kǒu hǎo .)
 • Tengo mucha hambre.
  我好饿。(wǒ hǎo è .)
 • Tirando.
  还好。(hái hǎo .)
 • Todo junto.
  一起算。(yì qǐ suàn .)
 • ¡Camarero!
  服务员!(fú wù shēng !)
 • ¡Que aproveche!
  请享用!(qǐng xiǎng yòng !)
 • ¡Sírvase (usted mismo) !
  请用!(qǐng yòng !)
 • ¿Dónde están los servicios?
  厕所在哪里?(cè suǒ zài nǎ lǐ ?)
 • ¿Está disponible esta silla?
  这椅子有人坐吗?(zhè yǐ zi yǒu rén zuò mā ?)
 • ¿Me podría traer la carta?
  我可以看一下菜单吗?(wǒ ké yí xià cài dān mā ?)
 • ¿Podemos sentarnos junto a la ventana?
  我们可以坐靠窗的位子吗?(wǒ men kě yǐ zuò kào chuāng de wèi zi ma?)
 • ¿Qué me recomienda?
  您有何推荐?(nín yǒu hé tuī jiàn ?)
 • ¿Tienen menú del día?
  有今日套餐吗?(yǒu jīn rì tào cān mā ?)
 
Mapa del sitio

Page served in 0.02s