diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
« Temas »
hablar chino
Tema
Deseo (16)
愿望 yuàn wàng
<< Tema anterior
不信任 bù xìn rèn
Tema siguiente >>
希望 / 祝福 xī wàng / zhù fú

 • Con mucho gusto.
  乐意之至。(lè yì zhī zhì .)
 • Eso me gustaría mucho.
  那会让我很高兴。(nà huì ràng wǒ hěn gāo xìng .)
 • Esto me da ganas de...
  这让我很想......(zhè ràng wǒ hěn xiǎng ......)
 • Lo que más desearía es…
  最让我期待的是……(zuì ràng wǒ qí dài de shì ......)
 • Me apetece...
  我想要......(wǒ xiǎng yào ......)
 • Me encantaría.
  我很乐意。(wǒ hěn lè yì .)
 • Me encantaría…
  我好想……(wǒ háo xiǎng ......)
 • Me gustaría.
  我很乐意。(wǒ hěn lè yì .)
 • Me gustaría...
  我想……(wǒ xiǎng ......)
 • Tengo ganas de...
  我很想......(wǒ hěn xiǎng ......)
 • Yo deseo...
  我想……(wǒ xiǎng ......)
 • Yo espero...
  我希望......(wǒ xī wàng ......)
 • Yo insisto en...
  我坚持......(wǒ jiān chǐ ......)
 • Yo necesito...
  我需要......(wǒ xū yào ......)
 • Yo prefiero...
  我比较喜欢......(wǒ bǐ jiào xǐ huān ......)
 • Yo quería...
  我想……(wǒ xiǎng ......)
 
Mapa del sitio

Page served in 0.024s