diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
duì
niú
tán
qín

Explicaciones - 释义
En el diccionario : 对牛弹琴
释义
比喻对愚蠢的人讲高深的道理。也指说话做事不看对象。

Pequeña historia - 讲故事
Pase el ratón sobre una palabra para que aparezca su definición.
Dōng hàn
东汉
shí dài
 
yǒu
jiào
Móu róng
牟融
de
rén
jīng cháng
zài
xiàng
rú shēng
儒生
xuān jiǎng
fó jīng
佛经
shí
 
yǐn yòng
rú jiā
de
jīng diǎn
shī
shū
 
yóu cǐ
yī xiē
rú shēng
儒生
zhì wèn
wèi shén me
zhì jiē
直接
yī jù
fó jīng
佛经
lái
huí dá
jiě shì
wèn tí
 
yú shì
Móu róng
牟融
xiàng
tā men
他们
jiǎng
le
gù shì
 
yīn yuè jiā
音乐家
Gōng Míng yī
公明依
duì
zhe
tóu
zhèng zài
正在
chī cǎo
吃草
de
niú
tán
le
shǒu
gāo shēn
yòu yǎ
优雅
de
qǔ zi
曲子
 
dàn
niú
háo bù
毫不
lǐ huì
理会
 
zhǐ gù
dī tóu
低头
chī cǎo
吃草
 
hòu lái
后来
Gōng Míng yī
公明依
gǎi
tán
xiàng
wén zi
蚊子
 
niú yíng
牛蝇
niú dú
牛犊
jiào huàn
de
shēng yīn
 
zhè
tóu
niú
jiù
yáo
zhe
wěi ba
尾巴
 
tái tóu
shù
ěr
le
 
Móu róng
牟融
zuì hòu
shuō
 
duì
méi yǒu
guo
fó jīng
佛经
de
rén
zhí jiē
tán
fó jīng
佛经
 
jiǔ xiàng
就像
Gōng Míng yī
公明依
duì
niú
gāo shēn
de
qǔ zi
曲子
yī yàng
 

 
Mapa del sitio

Page served in 0.272s