diccionario es-cn sitio
Club China
¡Más de
50 000
miembros!
qiān

Explicaciones - 释义
En el diccionario : 一日千里
释义
原形容好马跑得快,现在形容人或事业进步很快,发展迅速。

Pequeña historia - 讲故事
Pase el ratón sobre una palabra para que aparezca su definición.
xī zhōu
西周
chū
nián
 
yǒu
jiào
Zào fù
造父
de
rén
 
fēi cháng
shàn yú
jià yù
驾驭
liè mǎ
烈马
 
rèn hé
piāo hàn
de
shì
yào
dào
le
shǒu
 
jiù
huì
chū qí de
出奇地
xùn fú
驯服
 
zhè
shǐ
Zào fù
造父
shēng míng
yuǎn
yáng
 
Zhōu
tiān zǐ
天子
wáng
yào
Zào fù
造父
jià chē
驾车
suí
yáo yuǎn
de
xī fāng
yóu lì
 
wáng
duì
zhè
shì wài táo yuán
nián qīng
mào měi
貌美
de
wáng
mí liàn
wàng
fǎn
 
yī rì
一日
 
guó nèi
sòng
lái
jí wén
急文
 
shuō
dōng fāng
东方
de
Xú yàn
徐堰
wáng
zào fǎn
 
xíng shì
kè bù róng huǎn
刻不容缓
 
yú shì
 
Zào fù
造父
shī zhǎn
quán
shēn tǐ
lǐng
 
qiān
de
xiàng
dōng
fēi bèn
飞奔
 
jǐn
yòng
le
sān
tiān
sān
de
shí jiān
gǎn
huí
le
gào jǐng
告警
 
bāng
wáng
jí shí
de
píng dìng
le
pàn luàn
 
miè diào
灭掉
le
Xú guó
徐国
 

 
Mapa del sitio

Page served in 0.274s